חשבונאות ניהולית

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404– ממ”ן 16, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה:
מערכת תמחיר תקן – ניתוח סטיות בתמחיר:
1. ניתוח סטיות של הוצאות ייצור משתנות לפי תקציב גמיש. חומרים- סטיית כמות וסטיית מחיר. עבודה – סטיית יעילות וסטיית תעריף. עקיפות משתנות – סטיית יעילות וסטיית תקציב.
2. ניתוח סטיות של הוצאות קבועות בייצור לפי תקציב קשיח – סטיית תקציב וסטיית היקף.
3. ניתוח סטיות במכירות לפי כמות נמכרת : סטיות של מכירות, משתנות ליחידה ותרומה.