כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה - ניתוח המודל האקונומטרי במסגרת מאמר מחקרי הבוחן אפליה של שחורים לעומת לבנים במסגרת שירות אייר בי אנד בי

תקציר העבודה

כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה – תש"ף
כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה
עאמר אבו-קרן
הוראות להגשת עבודה
בעבודה אתם מתבקשים לסכם מאמר אמפירי )משתמש בנתונים( שהתפרסם בכתב עת כלכלי בשנים האחרונות.
העבודה חייבת להתייחס לנקודות הבאות )כולן או חלקן לפי העניין(:
מהי שאלת המחקר? 
באיזה נתונים משתמשים? 
באיזה שיטות אקונומטריות משתמשים ולמה שיטות אלו נבחרו? 
מהם הממצאים העיקריים של המחקר? 
איזה שאלות קשורות היית מציע למחבר/ים לבחון? 
האם תוכל להציע דרכים לשפר את המאמר? 
2 ס"מ שוליים מכל הצדדים. , העבודה צריכה להיות באורך של עד 4 עמודים ברווח כפול, גופן בגודל 12
חובה לבחור מאמר שהתפרסם בין השנים 2017-2019 באחד מכתבי העת הבאים:
 American Economic Journal: Applied Economics
 American Economic Journal: Economic Policy
 American Economic Journal: Macroeconomics
 American Economic Review
 Applied Economics
 Economic Development and Cultural Change
 Economic Journal
 European Economic Review
 International Journal of Industrial Organization
 Journal of Applied Econometrics
 Journal of Development Economics
 Journal of Development Studies
 Journal of Economic Growth
 Journal of European Economic Association
 Journal of Health Economics
 Journal of Human Resources
 Journal of Labor Economics
 Journal of Law and Economics
 Journal of Public Economics
 Journal of Urban Economics
 Quarterly Journal of Economics
 Review of Economics and Statistics
 The RAND Journal of Economics
 World Development
רק מאמרים מתוך הרשימה הנ"ל יאושרו.
כתיבת עבודה מחקרית בכלכלה – תש"ף
חיפוש מאמרים נעשה ב:
1 . אתר Jstor בכתובת : www.jstor.org
2 . מאגר econlit שזמין מתוך אתר הספרייה בכתובת
http://in.bgu.ac.il/aranne/Pages/E-DB-NEW1.aspx
מחפשים econlit בשדה של מאגרים בלועזית.
3 . באתר google scholar : http://scholar.google.com/
המאמר הנבחר חייב להיות מאושר על ידי בטרם תתחילו לסכמו. נא לשלוח את המאמר ב PDF לאימייל
)aamer@bgu.ac.il( עד ל 23.04.2020 ולחכות לאישור שלי.
חובה להגיש את העבודה באתר המודל של הקורס לא יאוחר מ 02.07.2020 . לא יתקבלו עבודות לאחר
תאריך זה.
יצירת קשר
1 . אימייל: aamer@bgu.ac.il
2 . טלפון: 08-6472296
3 . משרד: חדר 430 בנין 72 )מדעי רוח וחברה(