מבית לאומי למדינה בדרך

סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 3058

תקציר העבודה

יש פתרון מלא לשאלות הבאות : (ציון 90)

שאלה 1( 40 נקודות(
קראו את הדברים הבאים מתוך: דו"ח ועדת פיל, חלק ג, פרק כ"ב וענו על השאלות:
אנו חוזרים איפוא אל החלוקה כאל הדרך האחת שאנו יכולים להציע כדי לטפל בשרשי
המחלה. בשעה שנתמנינו, כשחומר המצב בפלשתינה )א"י( הורגש בארץ הזאת במדה
ידועה…היינו סבורים כי המשכת המנדט היתה בדרך כלל בגדר הלכה קבועה שאין לזוז
ממנה…אפס ככל אשר התקדמה והלכה חקירתנו כן נתחוור לנו יותר ויותר שאם ימשך המנדט
הקיים מעטה התקוה לשלום בר קיימא בפלשתינה )א"י(, ובסוף חקירתנו נוכחנו כי אפסה
כל תקווה. היה ברור לנו כי רק שיטות נמרצות לטפול בבעיה תגלינה סכויים להצלחה.
א. ציינו בקצרה מהו דו"ח זה, מי הוציאו? מי היו נמעניו? )5 נקודות(
ב. מה היו הנסיבות שהביאו את הבריטים למסקנה לעיל? )15 נקודות(
ג. דונו בהצעת החלוקה הבריטית. התייחסו ליתרונותיה ולחסרונותיה מנקודת ראותם של
היהודים והערבים. )20 נקודות(
6
שאלה 2( 30 נקודות(
א. השוו בין מאורעות תרפ"ט למרד הערבי )1936 -1939 .)התייחסו לגורמים שהביאו לפרוץ
המאורעות, למטרותיהם ואופן התנהלותם )15 נקודות(.
ב. הסבירו מה היו השלכותיהם של האירועים בשני המקרים )תרפ"ט והמרד הערבי( על כל
אחת מצלעות ה"משולש"- בריטים, ערבים ויהודים )15 נקודות(.
שאלה 3( 30 נקודות(
מאז סוף מלחמת העולם הראשונה עבר היישוב שינויים רבים. השוו את דמותו של היישוב ערב
מלחמת העולם השנייה למצבו בסוף מלחמת העולם הראשונה. התייחסו בהרחבה להיבטים
פוליטיים, ביטחוניים, כלכליים, חברתיים, דמוגרפיים והתיישבותיים. )למיקוד תשובתכם עיינו
ביחידות 1 ו-10.