מבוא לפסיכולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2021
מספר מילים 683
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

שאלה 1( 40 נקו'(
מחקר בקשו לבדוק את הקשר בין זמני הגעה של העובד לעבודה )בזמן, מקדים או באיחור( לבין
מידת שביעות הרצון שלו ממקום עבודתו.
א. תארו מחקר היכול לבדוק את השערת המחקר. בתשובתכם:
1 .תארו בקצרה את המחקר אותו תבצעו )10 נקו'(
2 .הגדירו את ההגדרות האופרציונלית לכל אחד ממשתני המחקר )הגדרה
אופרציונלית אחת לכל משתנה( )10 נקו'(
3 .קבעו האם מדובר במחקר ניסויי או מחקר מתאמי. הסבירו )10 נקו'(
שימו לב להתאמה בין ההגדרות האופרציונליות שבחרתם לבין סוג המחקר.
ב. האם תוכלו לעשות שימוש במקרה זה במערך מחקר שונה מהמערך שהצעתם
בסעיף 2( ?כלומר, אם בחרתם במחקר ניסוי האם תוכלו לערוך גם מחקר מתאמי
וההפך?( נמקו את תשובתכם. )10 נקו'(
12
שאלה 2( 30 נקו'(
כעת השיבו על השאלה- 30 נקו'
)לחלק זה יש ניקוד כמפורט בסעיפים השונים של השאלה(
יוני חולה אפילפסיה עבר ניתוח שהפריד בין הנוירונים המחברים בין שתי ההמיספרות שלו )חצוי
מוח(.
א. במידה ונקרין ליוני תמונה של תפוח בשדה החזותי השמאלי שלו.
1 .האם יוני יוכל לשיים את התמונה? הסבירו )10 נקו'(
2 .האם יוני יוכל לצייר את התמונה? אם לא- הסבירו מדוע, אם כן- הסבירו
באיזו יד ומדוע )10 נקו'(
ב. מידה והתמונה הייתה מוקרנת בצידו הימני של המסך )ולא בצד השמאלי(,
האם התוצאות היו שונות? הסבירו )10 נקו'(
שימו לב, בסעיף זה אין לתאר תוצאות.
שאלה 3( 30 נקו'(
ענו בקצרה על שלושת השאלות הבאות:
1 .האם לדעתכם יכול להתקיים מחקר המחבר בין עקרונות הגישה הביולוגית
לגישה הקוגניטיבית? הסבירו את תשובתכם.
2 .הסבירו כיצד לכידה שמקורה בגירוי משפיעה על קבלת החלטות בתפיסה.
3 .האם לדעתכם יכול להתקיים מצב בו יש רק תהליך תפיסה של מלמעלה
למטה? הסבירו את תשובתכם.