משפט מנהלי-גופים דו מהותיים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 14683
מספר מקורות 82

תקציר העבודה

תוכן עניינים

1. מבוא………………………………………………………………………………………………………..1
2. פרק א' – על אודות חברת אל-על………………………………………………………………………….2
2.1 רקע …………………………………………………………………………………………………………….2
2.2 פעילות החברה ותפקידיה………………………………………………………………………………….2
3. פרק ב' – האם ראוי לסווג את אל-על כגוף דו מהותי בנוגע לפעילותה בסידורי הביטחון …………….4
3.1 באיזו דלת אל-על נכנסת להגדרה של "גוף דו מהותי" ……………………………………………….4
3.1.1 הדלת הראשונה – "סמכות על פי דין"……………………………………………………….4
3.1.2 הדלת השנייה – "זיקה לרשויות ציבוריות"………………………………………………..6
הזיקה הפונקציונלית…………………………………………………………………………..7
הזיקה המוסדית……………………………………………………………………………….16
4. פרק ד'- על היקף הפעילות הכפופה לעקרון הדואליות הנורמטיבית…………………………………19
5. פרק ה'- הקניית זכויות יתר מן המשפט הציבורי – חסינות וחזקת התקינות ……………………….25
6. סיכום ומסקנות ………………………………………………………………………………………….28
7. ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………………29

פרק א' יפרט באופן כללי על חברת אל על. בפרק זה אציג את הפעילות שלה החל מהקמת המדינה, התרחבותה והתחזקותה עם השנים. בפרק זה גם אציג את תהליך ההפרטה שעברה ואת פעילות החברה ותפקידיה.
בפרק ב' אשאל האם ראוי לסווג את אל-על כגוף דו מהותי בנוגע לפעילותה בסידורי הביטחון. לשם כך איעזר בספרו של ד"ר אסף הראל שעשה הבחנה בין שני סוגים של גופים דו מהותיים – גופים פרטיים הממלאים "תפקיד ציבורי על פי דין" או גופים שיש להם מעמד ציבורי או זיקה לרשויות ציבוריות.
בפרק ג' אבחן את היקף הפעילות של אל-על הכפופה לעקרון הדואליות הנורמטיבית. במסגרת זאת אעשה שימוש בדוקטרינת הדואליות הנורמטיבית כדי לבחון אלו חובות מן המשפט הציבורי יש להטיל על חברת אל-על, אם בכלל. בהמשך, בפרק ד' אשאל האם בשל סממניה הציבוריים של אל על יש להעניק לה זכויות יתר מהמשפט המנהלי כגון חסינות וחזקת התקינות.
את מסקנותיי אעלה בפרק הסיכום והמסקנות.