ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות - פוקס ויזל בע"מ (2022)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 4565
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

במסגרת העבודה להלן, הצגתי את החברה ועיסוקיה כמו כן הצגתי את מעמד הקבוצה בענף בהשוואה למתחרות. סקרתי את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בשנים האחרונות. כמו כן, ניתחתי נתונים היסטוריים של החברה. הצגתי יחסים מאזניים ותמצית דו"ח רווח והפסד וכן ערכתי ניתוח של דו״ח תזרים מזומנים. בפרק האחרון של העבודה, ערכתי תחזית פרטנית לסעיפים הוצאתים והמאזניים המשפיעים על הערכת השווי, למשך חמש שנים, וביצעתי הערכת שווי בשיטת ה-DCF.

הפרק הראשון בעבודה תוחם את ההיבטים הבאים:

– תחומים עיקריים בה פועלת החברה.
– תמצית תוצאות עסקיות לשנת 2021.
– בעלי המניות בחברה.
– הנהלה ונושאי משרה.

הפרק השני דן בסביבה העסקית של החברה:

– עונתיות.
– מקורי חומרי הגלם וספקים.
– חסמי כניסה.
– מגבלות רגולטוריות.
– מאפייני החברה.
– ניתוח PEST.

פרק 3- ניתוח דו״ח רווח והפס: ניתוח ההכנסות, ניתוח עלות המכר, ….

פרק 4- הערכת שווי : על מנת לבצע הערכת שווי של קבוצת פוקס השתמשתי בשיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF) …