עבודת סמינריון - קורס פעילות גומלין בכיתה - בנושא אקלים בית ספרי

תקציר העבודה

עבודת סמינריון בקורס פעילות גומלין בכיתה
בנושא האקלים הבית ספרי
ציון 87

תוכן עניינים
מבוא
אקלים בית ספרי
בטיחות
יחסים בין אישיים
הוראה ולמידה
סביבה מוסדית
אקלים בית ספרי, תחושת שייכות והישגים קוגניטיביים
שיפור האקלים הבית ספרי
אקלים כיתתי והמרכיבים המגדירים את סביבת הכיתה
דיון ומסקנות