עבודת סמינריון - קורס תרבות ואירגונים - בנושא השפעת תרבות ארגונית של שיתוף עובדים ושיתופי פעולה בצוות על המוטיבציה וביצועי העובדים

תקציר העבודה

עבודת סמינריון בקורס תרבות ואירגונים בנושא השפעת תרבות ארגונית של שיתוף עובדים ושיתופי פעולה בצוות על המוטיבציה וביצועי העובדים – ציון 90

תוכן עניינים
מבוא 1
מוטיבציה תעסוקתית 3
ביצועים במקום העבודה 9
הקשר בין מוטיבציות העובד לביצועיו במקום העבודה 12
תרבות ארגונית של שיתוף עובדים 14
תרבות ארגונית של עבודה בצוות 17
השפעת תרבות של שיתוף עובדים על מוטיבציה וביצועים ארגוניים 18
השפעת תרבות של שיתוף פעולה בצוות על המוטיבציה והביצועים הארגוניים 23
דיון ומסקנות 26
ביבליוגרפיה 29