עבריינות נשים בימי הביניים

תקציר העבודה

באמצעות ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים העבודה בוחנת את קיומה של עבריינות נשים לאורך המאה ה15 בלונדון. זאת תוך בחינה של חוקים ופסקי דין הנוגעים לפשיעה נשית באותה התקופה. בנוסף לכך נבחנו ההבדלים בין פשיעת נשים לבין פשיעת גברים ונעשתה השוואה בין שני סוגי הפשיעה השונים.

מבוא:
נושא החוקים, החקיקה והפשיעה כחלק מחברה הינו אלמנט בסיסי הנוכח כחלק אינטגרלי ממבנה החברה האנושית עוד מתחילת התפתחותה של הציוויליזציה. בראיה כללית של העניין חוקים היוו מעין ייצוג של הערכים החשובים לחברה המדוברת, בין אם מדובר בחוקים מוסריים ותרבותיים אשר לפעמים היו פשוט "ידועים" או מקובלים חברתית, או חוקים רשמיים החוקקו על ידי הסמכות השלטת באזור מתוקף כוחה ושליטתה על האוכלוסייה המקומית. כפועל יוצא מכך פשיעה נתפסה כסטייה או חריגה מאותם חוקים חברתיים וכנגזרת מזאת, כהתנהגות בניגוד לנורמות המקובלות והנהוגות בחברה המדוברות, ולעיתים קרובות אף נתפסה כאיום על אותה חברה. באמצעות התבוננותנו במערכת החוקים של חברה מסוימת ובצורה בה אותה חברה מגדירה, תופסת ומענישה עוברי חוק ביכולתנו לקבל מעין תמונת מראה של החברה עצמה ושל הערכים בהם היא דוגלת ועל פיהם היא פועלת. זאת כחלק היותם של החוקים הן אלמנט אשר יוצר מבנה ברור של מותר ואסור, מעין קווים מנחים עבור האוכלוסייה המדוברת, והן גורם המוכתב על ידי החברה עצמה בהתאם לערכים והנושאים החשובים לאותה החברה ביכולתנו להשתמש באלו בכדי להסיק מסקנות אודות מאפייניה של אותה החברה.
בהתאם לכך בעבודה זו אבקש לבצע בחינה היסטורית של נושאי החוקים והפשיעה של האוכלוסייה הנשית באנגליה של המאות ה 14 – 15 מתוך רצון להשתמש באותם אלמנטים של חקיקה, פשיעה וענישה בכדי לבצע בחינה של מעמד הנשים בחברה האנגלית וכיצד נתפסו האחרונות על ידי החברה הסובבת אותן. בכוונתי להתמקד בעיקר בבחינת עבירות זנות והפקרות מאחר וזהו סוג הפשיעה העיקרי בו הואשמו הנשים בתקופה ואף מהווה את סוג החקיקה העיקרי בו נעשה התייחסות מפורשת לאוכלוסייה הנשית בלבד. אני סבורה כי בחינה זו תאפשר נקודת מבט שונה אודות נושא ההיסטוריה החברתית והמגדרית של התקופה, כאשר בחינת הנושא מן הצד המשפטי יאפשר ראיה אודות המבנה החברתי של החברה האנגלית בימי הביניים ושל מקומן של הנשים באותה החברה. הרי החברה האנגלית אינה יוצאת דופן בהתפתחותה המשפטית משאר החברות האנושיות, כאשר לאורך ההיסטוריה האנגלית נוכל לראות את התפתחותה של המערכת החוקית האנגלית ההתקדמה יד ביד עם ההתפתחויות והשינויים בחברה ובתרבות האנגלית ולמעשה שיקפה את אותם תהליכים. כחלק מאותו תהליך נוכל לראות את התפתחותה של הגדרת הפשיעה והפושע כגורם המאיים על התנהלותה התקינה של החברה ואת היחס או התפיסה של החברה כלפיו, יחד עם הצעדים הננקטו כנגד אותם פושעים, הן במטרה להעניש את האחרונים והן בכדי למגר את הפשיעה. אי לכך, במקרה בו מתקיימים חוקים החוקקו ספציפית כנגד האוכלוסייה הנשית ופעולותיה, השאלה המתבקשת עבורי הינה האם נתפסו האחרונות כמאיימות על החברה האנגלית התקינה? האם הן נראו כסיכון לסדר החברתי והחוקתי הנכון? ואם כן, מדוע? ואילו צעדים ננקטו בכדי להעניש אותן ולמנוע את התיישנות אותן התנהגויות הנתפסו כמאיימות על הסדר הטוב?
בכוונתי לנסות ולענות על שאלות אלו בעבודתי באמצעות שימוש בספרות מחקרית ובמקורות ראשוניים אשר יאפשרו הצגה של אותם אלמנטים חוקתיים המכוונים ספציפית כנגד האוכלוסייה הנשית, כאשר אנסה למעשה לאפיין את פשיעת הנשים ותפיסתה באנגליה של המאות ה14 – 15. במקרה זה אבחר להשתמש בשני סוגי מקורות ראשוניים – הסוג הראשון הינו חוקים וסנקציות ההוטלו בצורה ממוקדת כנגד נשים במטרה למנוע או, לעיתים קרובות יותר, להעניש על הפשיעה. הסוג השני אותו אבחר לבחון הינו תיאורים של תביעות ואישומי נשים בפשיעה כאשר בניתוח ובבחינת מקורות אלו אנסה לאפיין ולהגדיר, עד כמה שניתן, את פשיעת הנשים בחברה ובתרבות של אנגליה במאות אלו. מעבר לזאת, בשני המקרים בכוונתי לנסות ולהדגים כיצד שימשה אותה מערכת חוקתית כאמצעי לבודד את האוכלוסייה הנשית וכיצד, תחת התפיסה כי המערכת החוקתית הינה תמונת מראה של החברה אותה היא מייצגת, שיקף אותו בידוד את התפיסה החברתית אודות הנשיות.