פמיניזציה בהוראה - השפעות המגדר על מקצוע ההוראה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2020
מספר מילים 10790
מספר מקורות 36

תקציר העבודה

עבודה זו תעסוק בפמיניזציה בהוראה, מגדר וחינוך. כיצד משפיע הרוב הנשי, כניסתן של נשים רבות להוראה, על מעמד המורים ועל סטטוס של מקצוע ההוראה. העובדה שישנו רוב מוחלט של מורות נשים משפיע על הסטטוס של מקצוע ההוראה, אשר גורם לו באופן פרדוקסלי לפיחות במעמד החברתי של המקצוע ו"זילות" בגלל יחסי כוחות ומגדר בחברה.
עבודה זו תסקור את המניעים לבחירת המקצוע מצד גברים ומצד נשים, מעמד המורה המהווה מרכיב חשוב בבחירת מקצוע ההוראה ובהתמדה בעבודה. אחד הגורמים הבולטים במעמד מקצועי הוא השכר, אך קיימים מרכיבים נוספים בעלי ערך רב כגון יוקרת המקצוע, תנאי עבודה, סיפוק אישי, הון חברתי וכו'. הסקירה תתמקד באקלים בתי הספר הן בקרב מורות והן בקרב מורים ותכלול התייחסות מיוחדת לבתי ספר במגזר הערבי. בנוסף, יוצג הנושא של "שמירת הסף" כנגד המורות והנשים במערכת החינוך, וחוסר המוביליות של רוב המורות במערכת החינוך בישראל אל עבר תפקידים בעלי יכולת השפעה כמו ניהול בית ספר, מנהיגות בהוראה וכדומה.
מטרת עבודה זו היא לזהות ולאפיין מרכיבים מרכזיים במעמד המורה עקב התמורות שחלו במקצוע זה לאורך ההיסטוריה, בעיקר החל מהפיכה התעשייתית, ולבדוק עד כמה תהליך הפמיניזציה במקצוע זה השפיעה על תחום ההוראה והסטטוס שלו בפרט.

תוכן עניינים:
מבוא………………………………………………………………………………………………………………………..3
שאלת המחקר…………………………………………………………………………………………………………….3

פרק א': מקצוע ההוראה – תמונת מצב …………………………………………………………………………….4
ההוראה כמקצוע…………………………………………………………………………………………………………4
מאפיינים תעסוקתיים של מקצוע ההוראה ………………………………………………………………………..4
המושג סטטוס, מעמד וסטטוס מקצוע ההוראה…………………………………………………………………..5
מעמד המורה על פי ספרות מקצועית……………………………………………………………………………..5-6
ביזוריות במערכת החינוך הישראלית……………………………………………………………………………….7
מעמד פורמלי ומעמד לא פורמלי של מורים בבתי הספר……………………………………………………..7-8
מעמד המורה בישראל ביחס לעולם ובראי ההיסטוריה……………………………………………………..8-11

פרק ב': תהליך הפמיניזציה בהוראה והשפעותיו ……………………………………………………………..12
פמיניזציה של ההוראה – תיאור התהליך…………………………………………………………………………12
מקצועות "נשיים" ומקצועות "גבריים"………………………………………………………………………12-13
השפעת רוב נשי במקצועות …………………………………………………………………………………….13-14
מאפייני מקצוע ההוראה כמקצוע נשי והשפעותיהם ……………………………………………………….14-17
המהפכה התעשייתית …………………………………………………………………………………………….17-18
הגברים כקבוצת מיעוט בבתי הספר והשלכות אי השוויון המגדרי………………………………………18-20

פרק ג': החינוך במגזר הערבי……………………………………………………………………………………….21
מאפייני הערבים כקבוצת מיעוט בישראל…………………………………………………………………….21-22
מאפייניהן של נשים במגזר הערבי ……………………………………………………………………………..22-24
תרבות העבודה והאקלים במגזר הערבי ומעמדן של מורות בבתי הספר………………………………..24-25
השתלבות מורות ערביות בתפקידי ניהול …………………………………………………………………….25-26
סיכום ומסקנות ……………………………………………………………………………………………………….27
נספחים …………………………………………………………………………………………………………….28-29
ביבליוגרפיה ………………………………………………………………………………………………………30-32