מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר – בחינת גמר

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – בחינת גמר, ציון 96. שאלון (מלא) + מחברת בחינה מוקלדים (לא סרוקים).
חשבונאות ניהולית 10860

שאלה 1 (פתורה) – נושאים מרכזיים:
תמחיר ספיגה
תמחיר תרומה
נקודת איזון.

שאלה 2 (לא פתורה) – נושאים מרכזיים:
מקדם העמסה של עלויות עקיפות
עלות הזמנות
מחיר מכירה של הזמנות שנמכרו
עלות (הוצאות) מכירות
רווח/הפסד
יתרות סגירה של החשבונות הבאים: מלאי בתהליך (בביצוע), מלאי תוצרת גמורה.

שאלה 3 (פתורה) – נושאים מרכזיים:
שיטת “תמחיר תהליך”
יחידות פיזיות ויחידות שוות ערך לחומרים ולהמרה
עלות יחידה אחת שייצורה החל והושלם בחודש מסוים
עלות מלאי סגירה בתהליך בתאריך מסוים
עלות כל היחידות שהושלמו והועברו למלאי תוצרת גמורה בחודש מסוים
עלות ליחידה שיוצרה בחודש מסוים.

שאלה 4 (פתורה) – נושאים מרכזיים:
תהליך משותף – עלות משותפת
העמסת עלויות משותפות לפי – יחידות פיזיות, יחס מכירות בנקודת הפרדה
מכירה – בנקודת הפרדה או לאחר עיבוד נוסף
שיטת העמסה של עלויות משותפות – קבלת החלטות
עלות ליחידה של כל אחד מהמוצרים – העמסת עלות משותפת לפי יחס מכירות בנקודת הפרדה.

שאלה 5 (פתורה) – נושאים מרכזיים:
עמלת סוכני מכירות
העמסת עלויות קבועות בייצור לפי בסיס העמסה של דקות מכונה
עלות ק”ג תערובת לפי תמחיר ספיגה
כמות מכירה בנקודות איזון – לפי יחס כמויות הביקוש למוצרים
מחזור מכירות בנקודת איזון
כמות מכירה בק”ג מכל סוג תערובת בנקודת איזון
מגבלות: מכסת ייצור, מגבלת ביקוש, מגבלת דקות מכונה.