10408 - מבוא ללימודי תקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 995

תקציר העבודה

מבוא ללימודי תקשורת – ממן 14 ציון 100

שאלה 1
 הציגו את עיקרי הזרימה הדו-שלבית:
מהם שני השלבים בזרימת המידע? מדוע יש שני שלבים? מיהם מנהיגי הדעה ומה המאפיינים שלהם?
 הסבירו מה משותף לזרימה הדו-שלבית ולתיאורית השימושים והסיפוקים.

)נקודות 60( 19 ,17 פרקים – 2 שאלה
חזרו ועיינו בכתבה שצורפה למטלה 13 ,וענו על השאלות הבאות:

סעיף א – 30 נקודות
 הסבירו איך ניתן לקשור את הכתבה לתיאוריה של קביעת סדר היום?
 בתיאוריה של קביעת סדר היום מוזכרים שלושה סדרי יום שיש ביניהם יחסי גומלין, מהם?
באיזה מסדרי היום עלה נושא ההפגנות כנגד הממשלה ואיך הוא עובר לסדרי היום האחרים?

סעיף ב – 30 נקודות
 הסבירו מה הכוונה באמירה ש"התקשורת מבנה תמונת מציאות לנמענים".
באילו דרכים התקשורת "מבנה תמונת מציאות"?
 מהם הצדדים המעורבים בקונפליקט המתואר בכתבה?
איזו תמונת מציאות היה כל צד רוצה שהתקשורת תבנה לציבור בקונפליקט הזה?

התשובות בפנים