10954 כלכלת ישראל

תקציר העבודה

10954 כלכלת ישראל – ממ”ן 13 ציון 95 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: יחידות 6-4.

שאלה 1: ציטוט.
א. מהי מדיניות אנטי מחזורית.
ב. לפי הציטוט, האם בשנים 2011-2010 ננקטה במשק הישראלי מדיניות אנטי מחזורית?
ג. כיצד יעזור הטיפול בגירעון לאמינות הממשלה ומה הקשר להוצאות המימון עליהם מדובר בציטוט?

שאלה 2:
א. מהי מדיניות אנטי מחזורית? מהם הכלים העומדים לרשות הממשלה להשגת מטרה זו? האם מצב בו הגירעון הציבורי גדל בתקופה של צמיחה גבוהה מצביע על קיומה של
מדיניות אנטי מחזורית? ה
ב. מדוע הציבור עשוי להגיב בהגדלת החיסכון הפרטי במקום בהגדלת הצריכה הפרטית כאשר הממשלה נוקטת במדיניות אנטי מחזורית בתקופת מיתון?
ג. מדוע הגדלת החיסכון הפרטי גורמת לירידת האפקטיביות של המדיניות האנטי- מחזורית?
ד. לפניכם ציטוט מתוך דוח בנק ישראל…
הסבירו מדוע המדיניות המתוארת בציטוט תקשה על נקיטת מדיניות אנטי-מחזורית רצויה בתקופת מיתון, כשזו תבוא.

שאלה 3:
א. מהו מוצר ציבורי וכיצד יכולה הממשלה לטפל בכשל השוק הנובע מקיומו של מוצר ציבורי.
ב. מהו מוצר ציבורי למחצה וכיצד יכולה הממשלה לטפל בכשל השוק הנובע מקיומו של מוצר זה.
ג. מהן השפעות חיצוניות בייצור ובתצרוכת, תנו דוגמא למוצר בעל השפעה חיצונית חיובית ולמוצר בעל השפעה חיצונית חיובית. כיצד יכולה הממשלה לטפל בכשלי שוק אלה?
ד. מהו מס רגרסיבי ומהו מס פרוגרסיבי. האם מס על רווחי הון- ובפרט על הכנסה מריבית נחשב למס רגרסיבי או פרוגרסיבי? מדוע יש הטוענים כי מס על רווחי הון פוגע בהשקעה?
ה. הסבירו מהי קונסולידציה פיסקלית, ומהו הקושי העיקרי בהשגתה.
ו. על אילו נתונים יש להסתכל על מנת לבחון האם קיים תהליך קונסולידציה? האם נתוני המשק הישראלי מאז תכנית הייצוב מצביעים על קיומה של קונסולידציה פיסקלית מאז
1985 ועד ראשית שנות ה 2000?

שאלה 4:
שיעור הצמיחה של המשק קבוע ושווה ל-4% בכל שנה ושנה, והממשלה שומרת על גירעון, באחוזי תוצר, על-פי הנדרש באמנת מאסטריכט. בשנת 1990 החוב הציבורי היה שווה ל-48.16% של התוצר, וידוע ששער הריבית השנתי על החוב הוא 5% .מכאן:
א. בשנת 1994 החוב הציבורי, באחוזי תוצר, היה נמוך מ-50%.
ב. החוב הציבורי, באחוזי תוצר, עבר את הגבול העליון הנדרש לפי מאסטריכט רק משנת 1996 ואילך.
ג. השינויים באחוז החוב הציבורי מהתוצר מזעריים בשל הפער הנמוך שבין שיעור הצמיחה לבין שער הריבית, לכן, גם לאחר 5 שנים החוב לא עלה על 50% תוצר.
ד. בשנת 1994 החוב הציבורי, באחוזי תוצר, היה גבוה מהנדרש לפי אמנת מאסטריכט.
ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.