שינויים בדמות הפושע המזרחי בקולנוע הישראלי משנות ה-80 ועד היום: הקשר בין ז'אנר הפשע המקומי ובין ז'אנר הפשע הבינלאומי ותמורות בחברה הישראלית

תקציר העבודה

תוכן העניינים
מבוא.. 3
פרק 1- סקירת ספרות.. 5
1 .1 השפעות הדדיות בין הקולנוע לחברה. 5
1 .2  השפעות הדדיות בין קולנוע הפשע לחברה. 6
1 .3 מושג הז'אנר. 8
1 .4 ז'אנר הפשע בקולנוע: מאפיינים.. 9
1 .5 ז'אנר הפשע בקולנוע: התפתחויות משנות השמונים ועד היום.. 10
1 .6 דימוי המזרחי בחברה הישראלית: מאפיינים כלליים.. 11
1 .7  דימוי המזרחי בחברה הישראלית: התפתחויות משנות השמונים ועד היום.. 13
1 .8 דמות המזרחי בקולנוע הישראלי 14
1 .9 דמות הפושע המזרחי בקולנוע הישראלי 18
1 .10 סיכום הסקירה. 20
1 .11 לקראת ניתוח דמות הפושע המזרחי בקולנוע הישראלי- שנות ה-80 עד היום.. 22
1 .11.1 סיכום השינויים בשני זרמי ההשפעה(הז'אנר הבינלאומי והחברה הישראלית) 22
1 .11.2 שאלות המחקר. 23
1 .11.3 השערות המחקר. 23
פרק 2-מתודולוגיה.. 24
2 .1 קריטריונים לדגימת הסרטים ובחירתם.. 24
2 .1.1  תקופה. 24
2 .1.2  נושא. 24
2 .1.3  זהות. 24
2 .1.4  מרכזיות. 24
2 .1.5  הסרטים הנבחרים.. 24
2 .2  כלים והליך ניתוח הסרטים..
5
2 .2.1  ניתוח מאקרו-חברתי
5
2 .2.2 הסיפור/עלילה.
5
2 .2.3 עבודת מצלמה. 26
פרק 3- ניתוח תוכן של סרטים משנות ה-80 ושנות האלפיים   27
3 .1 ניתוח הסרטים.. 27
3 .1.1 סרטי שנות השמונים.. 27
3 .1.2 סרטי שנות האלפיים.. 34
3 .2 מענה לשאלות והשערות המחקר. 40
3 .2.1 שאלת המחקר הראשונה. 40
3 .2.2 שאלת המחקר השנייה. 40
3 .2.3 שאלת המחקר השלישית. 40
3 .2.4 שאלת המחקר הרביעית. 41
פרק 4- דיון. 42
ביבליוגרפיה.. 44
תקציר העבודה עוסקת בבחינת השינויים בדמות המזרחי בז'אנר הפשע בקולנוע הישראלי מול התפתחויות בחברה הישראלית ובז'אנר הפשע הבינלאומי משנות ה-80 עד היום. דמות המזרחי בקולנוע הישראלי מיוצגת פעמים רבות ע"י דמות הפושע. המזרחי בז'אנר הפשע  הוא מקרה פרטי ומייצג של דמות פושע בקולנוע הישראלי. במרכז העבודה קיימות שתי הנחות יסוד: הנחה אחת היא שישנן השפעות הדדיות בין הז'אנר הקולנועי ובין החברה, לאמור, ז'אנרים וסרטים מסמנים, מאפיינים ואף משפיעים על החברה; ואילו ההוויה החברתית-תרבותית בתקופה מסוימת מולידה ז'אנר קולנועי תואם. לכן, סקירת הספרות נפתחת בתיאור קצר ומאפיין של ההשפעות ההדדיות בין החברה לקולנוע מההיסטוריה של הקולנוע העולמי. הנחה נוספת היא, שהקולנוע הישראלי- ובתוך כך גם ז'אנר ספציפי- מושפע במידה מסוימת גם מהקולנוע הבינלאומי. שתי הנחות בסיס אלה מובילות לכך שקיימים שני זרמי השפעה בולטים על הקולנוע הישראלי בכלל, ועל ז'אנר הפשע בקולנוע הישראלי בפרט. שאלת המחקר המרכזית הנבדקת היא כיצד התפתח ז'אנר הפשע בקולנוע הישראלי מול שני זרמי ההשפעה: מצד אחד התפתחויות בז'אנר הפשע הבינלאומי, ומצד שני התפתחויות ושינויים בחברה הישראלית. על מנת לבדוק את השפעת הגורמים הללו על ז'אנר הפשע בקולנוע הישראלי, נתחמה תחילה התקופה הנבדקת- משנות השמונים ועד היום. תחום זמן מהווה קו מנחה לאורך שלבי בדיקת שאלת המחקר.
            עוצמתה וייחודה של העבודה נובעת משני גורמים עיקריים.
ראשית, העבודה עשויה לספק פרספקטיבה נרחבת בדבר הקשר בין הקולנוע לחברה בנושא ספציפי ממוקד, והוא דמות הפושע המזרחי בקולנוע הישראלי. פרספקטיבה זו כוללת מספר גורמים אשר עשויים להיות בעלי השלכות על דמות זו. בין היתר, העבודה כוללת גורמים כלליים כגון: זמן (שנות השמונים עד הים) ומקום (קולנוע בינלאומי ומקומי), וגורמים ספציפיים יותר כגון: שינויים חברתיים כלל עולמיים וביטויים בקולנוע, שינויים בז'אנר הפשע הבינלאומי, שינויים חברתיים בישראל וביטויים בקולנוע המקומי, ושינויים בז'אנר הפשע בקולנוע הישראלי. ושנית, שאלת המחקר נבדקת באמצעות שילוב של שני כלים מחקריים:1. סקירת ספרות וניתוחה ו-2.ניתוח סרטים.  השימוש בשני כלי המחקר נערך בשני שלבים עיקריים. השלב הראשון, העיוני, נערך באמצעות ניתוח טקסטים בנושאי: הקשר בין הקולנוע (וקולנוע הפשע)  והחברה, ביאור מושג הז'אנר, ז'אנר הפשע בקולנוע הבינלאומי (והתפתחויות בז'אנר זה משנות ה-80 עד היום), דימוי המזרחי בחברה (ותמורות בדימויו משנות ה-80 עד היום), דמות המזרחי בקולנוע ודמות הפושע המזרחי בקולנוע. הסקירה כוללת טקסטים שעלו מחיפוש במקורות המידע הבאים: א)      קטלוג אלף- מנוע חיפוש ספרים וכתבי עת (כותרים).  ב)      מאגרי מידע מקוונים לכתבי עת וספרים בעברית ובאנגלית הפתוחים לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה.
ג)        Start.co.il- מנוע חיפוש משולב לששת מנועי החיפוש המרכזיים בעברית.             בסוף הסקירה, נערך סיכום של השינויים הבולטים בכל זרם השפעה, העלאת שאלות והשערות מחקר, על מנת לבחון אותם אח"כ בכלי המחקר הנוסף- ניתוח הסרטים.                        טענת המחקר המרכזית היא שהשינויים בדמות הפושע המזרחי בין שנות השמונים לשנות האלפיים יושפעו הן משינויים גלובאליים (שינויים בז'אנר הפשע הבינלאומי) והן משינויים מקומיים (תמורות בחברה הישראלית). השערות לגבי השאלות המרכזיות (מהי מהות השינויים, כיצד ישליך כל זרם השפעה על דמות הפושע, איזה זרם יקבל ביטוי בולט יותר) נשאבו מתוך הסקירה הספרותית (ראה סעיף 1.11.3).                 בשלב השני, ינותחו 4 סרטים שאמורים לייצג את: עולם הפשע בקולנוע הישראלי בשנות השמונים (2 סרטים), ואת עולם הפשע בקולנוע הישראלי של שנות האלפיים (2 סרטים). הניתוח יערך בעזרת קווים מנחים ממאמרם של Rentschler & Kaes (1992).             אין בניתוח זה, העיוני או המעשי, בכדי לרמוז על כוונה למציאת קשר סיבתי כלשהו בין זרמי ההשפעה ובין השינויים בדמות המזרחי בז'אנר הפשע המקומי. אלא, במקום זאת, ישנה כוונה לאתר קשרים בולטים, ולבסס קשרים אלה באמצעות מתיחת קווים דמיוניים מובהקים בין זרמי ההשפעה ובין השינויים בז'אנר המקומי.               הדיון עוסק באינטגרציה בין החומר שהתקבל במהלך הסקירה העיונית ובין ניתוח הסרטים  לצורך מתן מענה לשאלות המחקר שעלו.