ניתוח פיננסי של חברת Ford - במסגרת קורס מימון

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 7753

תקציר העבודה

FORD Motors תקציר מנהלים חברת FORD יוסדה בשנת 1903 על ידי הנרי פורד שהאמין כי מכונית הינה מוצר צריכה בסיסי.
החברה ממוקמת ב -Dearbom (MI), USA. החברה מייצרת ומפיצה רכבים בלמעלה מ-200 שווקים בכל ששת היבשות בעולם ומעסיקה 300,000 עובדים ב-108 מפעלים בכל העולם. בשנים האחרונות חברת FORD, בדומה לשאר חברות הרכבים המובילות האמריקאיות, סבלה מזעזועים רבים כתוצאה מהתחזקות החברות המתחרות היפניות. ניתן לראות כיצד השפעה זו באה לידי ביטוי בניתוח יחסיה הפיננסים ב 4 שנים האחרונות (2003 -2006).
חברת FORD  לא מצליחה לייצר מספיק מזומנים על מנת לאפשר את הנזילות הנדרשת ולכן רוב הנכסים מבוססים על התחייבויות לזמן ארוך. ניתן לראות כי לאורך כל השנים שנבדקו ההון הזר גבוה פי 7
ומעלה מההון העצמי.  נמצא כי ישנה ירידה ניכרת ברווחי החברה בשנים שנבדקו: 2003 – 2006 וירידה זו אף השפיעה על ערך המניה של חברת FORD. בחישוב התשואה למניה התייחסנו ל 16 רבעונים ונמצא כי המניה בעלת סיכון גבוה ( 1.15 אל מול מדד סיכון של השוק 1 ).
מטרת עבודה זו הינה להקנות לקורא מידע פיננסי אודות חברת FORD .
ניתוח פיננסי זה הינו בעל חשיבות מרובה לבעלי העניין השונים: בעלי אגרות החוב, משקיעים ובעלי המניות וכל בעלי עניין אחר אשר רוצים ללמוד על מצבה הפיננסי של החברה בפרט והענף (בעיקר האמריקאי).
עיון בניתוח הפיננסי נותן למקבלי ההחלטות בחברה להבין את מצבה הפיננסי של החברה בעבר ואת התמורות שעברה במהלך השנים יחד עם האפשרות לתכנן את המשך פעילותה תחת מגבלות השוק והמגבלות הקיימות בחיזוי במודלים השונים.
השוק העולמי בכלל והשוק המקומי בפרט הינם שווקים דינאמיים בעלי שינויים שאינם תמיד צפויים (הצמיחה של המתחרות היפניות בשוק הגלובלי). חברה אשר לא תדע להתמודד עם שינויים אלו מסכנת את מקומה בתחרות העולמית.  ניתוח פיננסי ריאלי ומקצועי של החברה מסוגל לתת למקבלי ההחלטות בחברה דרך לעלות על בעיות של ניהול כושל ושינוי במגמות השונות המתרחשות בשוק.
תוכן עניינים
פרק 3 – ייסודה של חברת FORD.. 5
היסטוריה של הפירמה. 5
מכירות. 6
הפירמה היום. 6
קו הרכבים של חברת FORD.. 8
נתונים – חברת FORD.. 9
תחזית הכנסות של חברת FORD: 9
ג'נרל מוטורס – מתחרה עיקרית של חברת FORD.. 10 תולדות החברה. 10 מצב תעשיית הרכב בארה"ב. 11
פרק 4 – מגמות יחסים פיננסיים. 12
יחסי נזילות. 12
יחס שוטף (Current Ratio) 12
יחס מהיר (Quick Ratio) 13
הון חוזר. 14
יחסי מבנה הון 15
מנוף פיננסי 15
יחס הון זר לסך נכסים. 16
יחס הון עצמי לסך נכסים. 16
יחסי רווחיות. 17
שולי הרווח הנקי 17
שולי הרווח התפעולי 18
שיעור רווח לכיסוי ריבית. 18
ROE = שיעור תשואה על ההון העצמי 19
שולי הרווח למכירות. 19
ניהול נכסים. 20 מחזור מלאי 20 ימי מלאי 21
מחזור חייבים. 21
ימי חייבים. 21
מחזור נכסים. 22
מחזור נכסים קבועים. 22
יחסי הון מניות. 23
רווח למניה (EPS) 23
מכפיל רווח. 23
ערך ספרים של מניה. 24
מכפיל הון 24
פרק 5 – חישובים.
5 תשואה חזויה למניה.
5 תשואה ממוצעת לשוק.
5 סיכון השוק של המניה. 26
תשואה נדרשת למניה לפי מודל  CAPM = Capital Asset Pricing Model 27
פרק 6 – חישובים. 28
פרק 7  – משקלי המרכיבים מבנה ההון של הפירמה. 29
מציאת שיעור המס. 30 מניות בכורה. 30 הון עצמי 30 התחייבויות לזמן ארוך (הון זר / אג"ח) 31
פרק 8 – ממוצע משוקלל של מחיר ההון WACC)) 32
פרק 9 – ההנחות עליהן התבססנו בעבודה. 33
פרק 10  – דו"ח מחקר. 35
נספח א': 37
ביבליוגרפיה. 40