יישומים סטטיסטיים - מחקר

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 10118

תקציר העבודה

מחקר בנושא שיבוץ גברים אל מול נשים במקומות עבודה מרצה:       ד קורס:        יישומים סטטיסטיים.
מגישים:    תקציר מנהלים:
מטרת המחקר הנה לבחון מועמד ראוי לעבודה בארגון / חברה מבין שני המינים: הגבר אל מול האישה ע"פ 3 פרמטרים: כמות שעות עבודה, משך היעדרות מהעבודה ושאיפות שכר, כל זאת תוך מיקוד בגברים ונשים בגילאי 20 – 40 בעלי משפחות וילד/ים, בעלי השכלה של 14 שנות לימוד לפחות המועסקים בשוק הפרטי/ציבורי. במהלך המחקר נבדקו שני המינים על ידי שאלון אנונימי שבעזרתו נבחנו יתרונותיו של מין אחד אל מול האחר ובסופו של תהליך נתקבלה המסקנה האם קיים הבדל בכדאיות העסקת גברים או נשים.
מטרת המחקר הושגה ע"י בדיקת הנושאים המרכזיים הבאים:
1.      כמות שעות עבודה שבועיות.
2.      משך זמן היעדרות ממוצע מהעבודה בגין מחלה/ניצול חופשה.
3.      משך זמן היעדרות ממוצע מהעבודה בגין מילואים / חופשת לידה?
4.      מידת שביעות הרצון מהשכר החודשי שלך.
5.      קיום הבדל בכמות שעות העבודה בין גברים ונשים בתעשיית ה- High tech לבין גברים ונשים בתעשיות ה-  Low tech.
מסקנות לשאלות אלו הושגו ע"י חלוקת
3 00 שאלונים לנשים וגברים בחלוקה שווה תוך שמירה על פרטיותם של הנשאלים ובדיקת אמינותם ומהימנותם ע"י מס' שאלות סמויות.
השאלון חולק בארגונים הבאים:
1.      חברת "פרטנר תקשורת" – חברת תקשורת סלולארית (חברת היי-טק).
2.      חברת צ'ק פוינט – חברה העוסקת בתוכנה ובחומרה של אבטחת מידע בתחום המחשוב (חברת היי-טק).
3.      חברת סולגר – חברה העוסקת בייצור ובשיווק של ויטמינים ותוספי מזון.
4 .      DavidShield – חברת ביטוח לישראלים השוהים בחו"ל.
5.      חברת דלק ישראל.
התקבלו תשובות שהגדירו בצורה חד משמעית את יתרונותיו של מין אחד אל מול השני ע"פ הפרמטרים שנבדקו:      §         קיים הבדל בין גברים לנשים בכמות שעות העבודה השבועיות.
§         קיים הבדל בין גברים לנשים במשך ההיעדרות מהעבודה מסיבות שונות.
§         קיים הבדל בין גברים לנשים בשביעות רצונם מהשכר החודשי האישי שלהם.
§         אין הבדל בין התעשיות השונות בכמות שעות העבודה של גברים ונשים.
משילוב של מסקנות המחקר שלהלן, במסגרת גבולות המחקר ועל סמך הפרמטרים שנבדקו, הושגה מסקנה חד משמעית והיא שיש הבדל בין גברים לנשים בכדאיות העסקתם בתעשיות השונות.
תוכן עניינים:
פרק 1: הצגת הנושא הנחקר. 4
פרק 2: תכנון במחקר והפרוצדורות. 6
2 .1 מטרת המחקר: 6
2 .2 משתני המחקר (תלויים ובלתי תלויים): 6
2 .3 שאלות והשערות המחקר: 6
2 .4 תיאור המדגם: 7
2 .4.1 אופן איסוף הנתונים: 7
2 .4.2 תיאור הכלים לאיסוף הנתונים: 7
2 .4.3 אופן ניתוח הנתונים: 8
פרק 3: סטטיסטיקה תיאורית. 9
3 .1 תאור סטטיסטי של ההשערה "גברים עובדים יותר שעות מנשים". 10
3 .2 תאור סטטיסטי של ההשערה "נשים מנצלות יותר ימי חופשה / מחלה מגברים". 11
3 .3 תאור סטטיסטי של ההשערה "גברים נעדרים יותר בגין מילואים ו/או חופשת לידה מנשים       במהלך 20 שנה (על פי גבולות המחקר בגילאים 20 – 40)". 13
3 .4 תאור סטטיסטי של ההשערה "שביעות רצונן של נשים משכרן האישי גבוה יותר משביעות                     הרצון של גברים". 15
3 .5 תאור סטטיסטי של ההשערה "אין הבדל בכמות שעות העבודה בין אוכלוסיות העובדים           בתעשיות השונות". 16
פרק 4: מתודולוגיה סטטיסטית. 17
4 .1 מבחנים סטטיסטיים. 17
4 .1.1 Chi Square test () 17
4 .1.2 ניתוח שונות חד-כיווני (תכנון ניסויים) 18
פרק 5 – ניתוח התוצאות והמסקנות. 21
5.1 השערת מחקר מספר 1:
גברים עובדים יותר שעות מנשים (שעות שבועיות) 21
5.2 השערת מחקר מספר 2: נשים מנצלות יותר ימי חופשה / מחלה מגברים. 23
5.3 השערת מחקר מספר 3:
גברים נעדרים יותר בגין מילואים ו/או חופשת לידה במהלך 20                 שנה מנשים (על פי גבולות המחקר בגילאים 20-40) 27
5.4 השערת מחקר מספר 4:
שביעות רצונן של נשים משכרן האישי גבוה יותר משביעות הרצון              של גברים. 31
5.5 השערת מחקר מספר 5: קיים הבדל בכמות שעות העבודה בין גברים ונשים בתעשיית                      ה- High tech לבין גברים ונשים בתעשיות ה-Low tech. 34
פרק 6– דיון במחקר והמלצות לעתיד. 37
6 .1 דיון במחקר: 37
6 .2 המלצות לעתיד: 39
פרק 7 – ביקורת על עבודת הצוות. 40 7.1 אופן עבודת הצוות: 40 7.2 נקודות לשימור: 40 7.3 נקודות לשיפור: 40 7.4 סיכום: 41
נספח א' – שאלון 42
נספח ב' – טבלאות פילוג כלל תשובות הנשאלים בחלוקה לגברים ונשים. 45
נספח ג' – נתוני השערות המחקר. 46
ביבליוגרפיה. 51
רשימת גרפים:
גרף
3 .1. 10 גרף .3.2.1. 11
גרף
3 .2.2. 12
גרף
3 .2.3. 12
גרף
3 .3.1. 13
גרף
3 .3.2. 14
גרף
3 .3.3. 14
גרף
3 .4.1. 15
גרף
3 .4.2. 15
גרף
3 .5. 16
גרף 5.5.1. 34
גרף 5.5.2. 34
רשימת טבלאות:
טבלה 5.1.1. 21
טבלה 5.1.2. 22
טבלה 5.2.1. 23
טבלה 5.2.2. 24
טבלה 5.2.4. 24
טבלה 5.2.5.
5 טבלה 5.2.6.
5 טבלה 5.2.7.
5 טבלה 5.3.1. 27
טבלה 5.3.2. 28
טבלה 5.3.3. 28
טבלה 5.3.4. 29
טבלה 5.3.5. 29
טבלה 5.3.6. 30 טבלה 5.4.1. 31
טבלה 5.4.2. 32
טבלה 5.4.3. 32
טבלה 5.4.4. 33
טבלה 5.5.1. 51
טבלה 5.5.2. 51
טבלה 5.5.3. 51
טבלה 5.5.4. 51