פרוס: טרור יהודי והשתקפותו בעיתונות הכתובה בישראל

תקציר העבודה

אחד משלנו טרור יהודי והשתקפותו בעיתונות הכתובה בישראל פרוס במסגרת הקורס: תקשורת וזכרון קולקטיבי  תקציר:
עבודה זו בחנה כיצד מסקרת העיתונות הכתובה אלימות פוליטית כאשר המפגעים בעלי לאום יהודי. העבודה התבססה על ניתוח של שלושה פיגועים שבוצעו על ידי יהודים נגד ערבים ואופן סיקורם בעיתונות הפופולארית אל מול העיתונות האיכותית בישראל או בעיתון "ידיעות אחרונות" מול עיתון "הארץ". הפיגועים נבחנו באמצעות ניתוח תוכן איכותני, תוך הבדלה בין אופן סיקורם בשני העיתונים. תוכן עניינים
מבוא                                                                                                             עמוד
3 השפעת העיתונות על החברה                                                                      עמוד 4
עיתונות של קונפליקטים                                                                             עמוד 6
מערכת היחסים בין התקשורת והטרור                                                      עמוד 7
טרור יהודי                                                                                                   עמוד 8
עיתונות ישראלית                                                                                        עמוד 9
עיתונות איכותית מול פופולרית או "הארץ" מול "ידיעות אחרונות"        עמוד 11                                                טרור יהודי – עיתונות פופולרית מול עיתונות איכותית                              עמוד 13
ניתוח ממצאים ומסקנות                                                                             עמוד 17
סיכום                                                                                                           עמוד 19
ביבליוגרפיה                                                                                                 עמוד 20 מבוא
  בעבודה זו ברצוני לבחון כיצד העיתונות הכתובה מסקרת אלימות פוליטית כאשר המפגעים בעלי לאום יהודי. העבודה תתבסס על שלושה פיגועים שהתבצעו על ידי יהודים נגד ערבים ואופן סיקורם בעיתונות הפופולארית אל מול העיתונות האיכותית בישראל או בעיתון "ידיעות אחרונות" מול עיתון "הארץ".   ראשית אציג תיאוריות שונות הנוגעות לאופן שבו משפיעה העיתונות על החברה, בהן תיאורית המסגור ותיאורית הבניית המציאות. לאחר מכן אסביר כיצד העיתונות מתנהלת במהלך קונפליקטים האופן שבו אירועים משמעותיים בחיי החברה מחדדים את תפקידי העיתונות בתוכה, וכן, אציג את מערכת היחסים הקיימת בין התקשורת לבין הטרור. בהמשך, הסברתי את המושג טרור בכלל וטרור יהודי בפרט וכן הצגתי את ההיסטוריה של העיתונות הישראלית, שלאחריה הבחנה בין עיתונות איכותית לעיתונות פופולארית, תוך התמקדות בעיתונים "הארץ" ו"ידיעות אחרונות".   מחקרי התבסס על ניתוח תוכן איכותי וכמותי של שלושת אירועי הטרור המוצגים, תוך הבדלה בין אופן סיקורם בשני העיתונים.
הנחת המחקר שלי היא כי יימצא שוני משמעותי בסיקור אירועים אלה, הן מהבחינה הוויזואלית והן מהבחינה התוכנית.