השפעת הרשת החברתית על הקשיש ושביעות רצונו מהחיים

מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

מבוא
הסביבה הבין-אישית בה אנשים נמצאים משפיעה על אופיים,על התנהגותם ועל רווחתם האישית. מערכת יחסי הגומלין שאנשים מקיימים בסביבה הבין אישית שבה הם חיים מכונה בספרות המדעית הרשת החברתית. זוהי המסגרת החברתית שממנה אנשים שואבים משוב, ושממנה מקבלים הכוונה ותמיכה.
לפיכך, הרשת החברתית היא המבנה החברתי המשקף את מערכת הקשרים המשמעותיים ביותר שמנהלים בני אדם (ליטווין ,2001).
הרשת החברתית משמעותית במיוחד לעת זקנה. זוהי התקופה בה הולך וגדל הצורך לתמיכה חברתית, ובמקביל הולכים ומתמעטים מקורות התמיכה הבלתי פורמאליים הנגישים לזקנים. לרשת החברתית של הזקן השלכות רבות הן על מצב רוחו והן על מידת הסתייעותו בשירותי עזרה פורמאליים. חוקרים ואנשי מקצוע מציינים את איכות הקשר בין הקשיש לרשת החברתית שלו כנושא בעל החשיבות המרכזית בעבורו.  אי לכך, חקר הרשתות החברתיות של זקנים הולך ותופס עניין בקהילייה הגרונטולוגית. שאלת המחקר שלפנינו היא האם הרשת החברתית של הקשיש משפיעה באופן ניכר על שביעות רצונו מן החיים ומה נתפס כיותר משמעותי עבור הקשיש, התמיכה החברתית או איכות הקשר?
המחקר יתמקד במשמעות הקשרים הבין אישיים ובהשפעתם על שביעות רצונם של הקשישים מחייהם. המחקר יתייחס להבדלים התיאורטיים והמעשיים בין המושגים: איכות קשרים ותמיכה חברתית ויבדוק מי מבין השניים משפיע יותר על שביעות הרצון מהחיים. הערכת איכות הקשרים בין קשישים לאנשים המשמעותיים להם היא נושא בעל חשיבות וייחודיות, והיא משקפת את הרגשתם הסובייקטיבית של הקשישים. בדיקת איכות הקשר תאפשר הבנה מעמיקה של עולמו הפנימי של הקשיש ושל יחסי הגומלין שלו עם אחרים.
כמו כן, המחקר יתייחס להערכת מצבם הבריאותי ותחושת דאגה של הקשישים ביחס לשביעות רצונם מן החיים. המדגם יכלול 80 קשישים וקשישות בגילאי 65 ומעלה ממרכז הארץ, כאשר מחצית מן הנבדקים מבקרים במועדונים חברתיים ומחציתם לא מבקרים בהם.
תוכן עניינים
מבוא .3
סקירה ספרותית –.13-4
שיטה –.15-14
ממצאים -..18-15
סיכום ודיון …24-19
רשימה ביבליוגרפית -.27-
5 נספחים –34-28