סקירה מחקרית השוואתית בין אוכלוסיות נוער עולים חדשים

תקציר העבודה

תקציר מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות את הדימוי העצמי והעמדות כלפי שימוש בסמים קלים של נוער עולה יוצא העדה האתיופית מול נוער עולה יוצא חבר העמים.
השערת המחקר הייתה, שהדימוי העצמי של נוער עולה יוצא העדה האתיופית יהיה נמוך יותר מאשר נוער עולה יוצא חבר העמים, וכך עמדותיהם של נוער עולה יוצא העדה האתיופית, כלפי שימוש בסמים קלים, יהיו חיוביות יותר מאשר נוער עולה מחבר העמים.
המחקר הנוכחי בדק 60 מתבגרים המתחנכים בפנימיית הדסה נעורים, כאשר 30 מתוכם היו בני נוער יוצאי העדה האתיופית ו 30 הנותרים היו בני נוער מחבר העמים.
שיטת איסוף הנתונים במחקר הנוכחי נעשתה על ידי העברת שאלוני פרטים אישיים, עמדות כלפי שימוש בסמים קלים ושאלון דימוי עצמי.
המחקר נערך בשנת הלימודים תשס"ד וארך כשנה.
מן הממצאים עולה, שהסתמן הבדל בין הקבוצות בדימוי העצמי של הנבדקים, באופו מפורט הדימוי העצמי של יוצאי העדה האתיופית היה נמוך מזה של הנוער העולה מחבר העמים. עוד נמצא כי עמדותיהם של נוער יוצא העדה האתיופית, כלפי שימוש בסמים קלים, היו חיוביות יותר מאשר הנוער העולה מחבר העמים. בנוסף נמצא קשר מובהק בין הדימוי העצמי של הנבדקים לבין העמדות שלהם כלפי שימוש בסמים קלים.
הממצאים נידונו תוך ההתייחסות לספרות המחקרית. המחקר אישש את השערותינו. המחקר הנוכחי יכול לתרום למחקרי המשך שנידונו בהמשך.