סמינר בנושא מעורבות הורים בחינוך ילדיהם בקרב בני נוער בסיכון בחטיבות ביניים שיטת מחקר: כמותי, ציון:90, עמ':41

תקציר העבודה

מעורבות הורים בחינוך ילדיהם בקרב בני נוער בסיכון בחטיבות ביניים:
נוער בסיכון הינו מושג המציין אוכלוסיות נוער הנמצאות או עלולות להימצא במצבי סיכון פיזיים, נפשיים או רוחניים (להב,
1 999). בני נוער אלו גדלים בסביבה אשר אינה תומכת רגשית ו/או חומרית (Martin & Martin, 2000). זוהי אוכלוסייה המגיעה בדרך כלל ממייצבים סוציו- אקונומיים נמוכים, ההיסטוריה הלימודית שלה רווית כישלונות ומעברים בין מסגרות חינוכיות שונות, וההערכה העצמית והמוטיבציה הלימודית שלה נמוכה (להב, 1999).
על פי גבעון וכהן נבות (1998) חלק מהמאפיינים  המרכזיים של בני נוער בסיכון הינם משאבים משפחתיים דלים, סטאטוס חברתי כלכלי נמוך ומחסור במיומנויות יסוד.
המשפחה היא סוכן החברות הראשוני. ישנם גורמי סיכון שונים הקשורים למשפחה כמו התנהגויות ההורים כלפי הסביבה, קשיי משפחה, תפקוד משפחתי ותפקוד הורי במשפחה אשר משפיעים על הילד והמתבגר. נמצא, שלמרות שבגיל ההתבגרות השפעתה של קבוצת השווים גוברת, עדיין יש להשפעת ההורים משקל רב בעיצוב עולמו של המתבגר (סרוף, קופר וודהארט, 1998). מטרת מחקר זה הינה לבחון מעורבות הורים בחינוך בקרב תלמידים בחטיבות ביניים המוגדרים כנוער בסיכון. מחקר זה, יבחן האם נערים אלו תופסים את הוריהם ככאלו הלוקחים חלק פעיל ומעורבים בחינוכם (מעורבות 'מצויה'), את עמדותיהם לגבי מעורבות הורים בחינוך (מעורבות 'רצויה') ואת מידת ההלימה בין מעורבות ההורים המצויה והרצויה. כמו כן, יבחן הקשר בין הלימה זו לבין התמודדות המתבגרים עם בעיות בבית ספר ורווחתם הנפשית.
תוכן עניינים
                                                                                                                                   עמוד מבוא                                                                                                                            3
רקע תיאורטי                                                                                                           
4 -16
מעורבות הורים בחינוך ילדיהם                                                                                  4
מהי מעורבות הורים בחינוך?                                                                                    
4 -5
השפעתה של מעורבות ההורים על ילדיהם                                                                5-6
מאפייני הורים והקשר למעורבותם בחינוך                                                               
6 מאפייני הילד והקשר למעורבות הוריו בחינוך                                                           7
גיל ההתבגרות- מאפיינים ויחסי הורים-ילדים                                                         7-9
בני נוער בסיכון                                                                                                         9-11
התמודדות עם בעיות ומצבי לחץ                                                                            
1 1-14
רווחה נפשית                                                                                                            14-16
מטרות המחקר                                                                                                       
1 6-17
השערות המחקר                                                                                                       
1 7     שיטה                                                                                                                      
1 8-21  אוכלוסיית המחקר                                                                                                    
1 8
כלים                                                                                                                        18-21
הליך                                                                                                                          
2 1
תוצאות                                                                                                                   
2 2-
5 דיון                                                                                                                         
2 6-30 ביבליוגרפיה                                                                                                          
3 1-36
נספחים                                                                                                                 
3 7-41