הקשר בין רמת הצפייה בטלוויזיה ומידת השימוש באינטרנט על פי תוכנם ובין רמת האלימות בקרב בני נוער-סמינריון מחקרי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 86
שנת הגשה 2008
מספר מילים 14684
מספר מקורות 76

תקציר העבודה

הקשר בין רמת הצפייה בטלוויזיה ומידת השימוש באינטרנט על פי תוכנם ובין רמת האלימות בקרב בני נוער עבודה המוגשת במסגרת הסמינריון המחקרי "אלימות בקרב בני נוער" תוכן עניינים
תקציר _________________________________________________
3 מבוא ___________________________________________________________ 5
רקע
תיאורטי ____________________________________________________ 7
אלימות _____________________________________________________ 7
אלימות וגיל ההתבגרות _________________________________________ 9
השפעת הטלוויזיה בחברה המודרנית ________________________________
1 4
השפעת האינטרנט בחברה המודרנית ________________________________
1 9
השפעת הטלוויזיה על אלימות בני נוער _______________________________
2 4
השפעת האינטרנט על אלימות בני נוער _______________________________
3 1
סיכום אינטגרטיבי _____________________________________________
3 5
השערות המחקר __________________________________________________
3 8
השיטה (כלים, הליך, נבדקים) _________________________________
3 9
תוצאות המחקר  _________________________________________________
4 3
דיון ומסקנות _____________________________________________
4 9
ביבליוגרפיה _____________________________________________________ 52
נספחים _________________________________________________
6 1
  אחד הנושאים הבוערים ביותר כיום הוא נושא אלימות בני הנוער, הגואה עם השנים.
לא ניתן להתעלם, אם כך, משני מרכיבים שבשנים האחרונות מיוחסת להן השפעה לא מעטה על אלימות זו- הטלוויזיה והאינטרנט, שלוקחים חלק נכבד בהווי יומם של הילדים ובני הנוער.  הגלישה באינטרנט והצפייה בטלוויזיה הפכו להיות תחביב פופולארי מאוד הן בחיינו כבוגרים והן בחייהם של בני הנוער. בעוד שבעבר השעות הפנויות של הנוער הוקדשו לפעילויות בתנועות נוער, למשחקים בחוץ ולקריאת ספרים, היום הן מוקדשות יותר למדיה- גלישה באינטרנט וצפייה בטלוויזיה.
 ווטקינס (1985), פיתח את התיאוריה של "תלות במדיה" הטוענת כי תלות הצופה בטלוויזיה עולה כאשר הוא צופה בתכנים הנראים לו רחוקים וקשים להשגה. לטענה זו יש משקל חשוב כאשר מתייחסים לקהל הצופים הצעיר, שרואה בגיבורי הטלוויזיה  מודלים לחיקוי.   Nystrom (1997) מציינת כי במובנים מסוימים, דומה האינטרנט לטלוויזיה ואפילו מחריפה את הבעיה. עודף האינפורמציה באינטרנט ורעיון הקהילה הווירטואלית מהווים תחליף לנקיטת פעולה ממשית. הפסיביות מחד והמצב האינטראקטיבי מאידך, מסמנים שינוי נוסף והעצמה של רעיון האדם המיידי בתחילת שנות האלפיים. לדברי אילון ולהד (1990) האלימות באמצעי התקשורת עלולה להיות מסוכנת, וזאת בשל אופיי הבלתי מציאותי, משום שהיא לרוב מהווה מרכיב קבוע באמצעי תקשורת אלו. המדיה על כל מרכיביה חושפת את בני הנוער להתנהגויות אלימות ולהשלכותיהן הן על הפרט והן על הכלל.
את השפעתם המרכזית של אמצעי התקשורת ההמונית על החברה, והשפעת הטלוויזיה בפרט, רואה Huesmann (2007) בתופעה המכונה על ידו 'אובדן הילדות'. לטענתו, הטלוויזיה מהווה את הגורם המרכזי והעיקרי לשינוי דמותה של הילדות, להיעלמות התמימות ולמציאותם של חוליים חברתיים שונים אצל ילדים צעירים.
שאלת המחקר שליוותה את עבודתנו זו, הייתה: האם יימצא קשר בין רמת הצפייה בטלוויזיה ומידת השימוש באינטרנט על פי תוכנם ובין רמת האלימות בקרב בני נוער?
בעבודה זו התמקדנו במספר תיאוריות עיקריות- רובן ככולן יכולות להתאים הן לאלימות בני נוער הנוצרת מתכנים בטלוויזיה, והן לכזו הנוצרת מתכנים באינטרנט. התיאוריות העיקרית שעליהן התבססנו הן תיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה (1959), מודל האתחול (Priming) של ברקוביץ (1994), הקשור בתיאוריית העוררות, תיאוריית הקתרזיס של פרויד (1920), תיאוריית הניכור החברתי של לורנץ (1976) ותיאורית הדה-סנטיסטזציה של סלין ואחרים (1973).
את המחקר העברנו דרך אחד המרכיבים הנחקרים במחקר- אתר אינטרנט, שלתוכו הכנסנו את השאלון המובנה מראש. את האתר פרסמנו באתרים שונים אליהם גולשים בני נוער- פורומים וצ'אטים פופולאריים, וכמובן- דרך המייל בתפוצה רחבה. אספנו סה"כ  כ120 שאלונים, 70 מתוכם רלוונטיים עבורנו. האוכלוסייה בה התמקדנו היא אוכלוסייה סוציו דמוגרפית מהמעמד הבינוני.