פסיכולוגיה קוגניטיבית- !!!

תקציר העבודה

שאלה 1                                                                                                          בשביל לענות על שאלה זו עליכם להתקין את הלומדה ליחידה 5 מתוך אתר הקורס, שבו היא נמצאת תחת לשונית "לומדות" הניסוי של נבון המוצג בפרק תפיסת צורה ביח' 5, ומופיע בלומדה ליחידה 5 בפרק ""תפיסת צורה – גישה הוליסטית" , מדגים יפה את אופן השימוש בדפוס זמני תגובה לצורך הסקה לגבי שאלות קוגניטיביות. השאלה הקוגניטיבית שלגביה רוצים להסיק מניסוי זה היא: מי משתי הגישות לתפיסת צורה: הגישה ההוליסטית, שעל פיה העיבוד הגלובלי קודם ללוקלי, או הגישה האנליטית, שעל פיה העיבוד הלוקלי קודם לגלובלי, היא הנכונה?                                              בניסוי זה נמדדים זמני תגובה (המשתנה התלוי) כפונקציה של שני משתנים בלתי תלויים: סוג הזיהוי הנדרש (זיהוי לוקלי או זיהוי גלובלי), ו- התאימות בין האות הגלובלית והאות הלוקלית (תואם או לא תואם). כפי שמוסבר ביחידה 5 ובלומדה, נבון הסיק מההבדל בין זמני תגובה של שניים מתנאי הניסוי שהעיבוד הגלובלי משפיע על העיבוד הלוקלי.
א. 1. שני תנאי הניסוי הללו הם _____________ , _____________ (תנאי זיהוי לוקלי תואם, תנאי זיהוי לוקלי לא-תואם, תנאי זיהוי גלובלי תואם, תנאי זיהוי גלובלי לא-תואם).
-4 נק'
2 . ציינו מה היינו מצפים למצוא בהשוואה בין שני תנאי הניסוי הללו אילו לעיבוד הגלובלי לא היתה השפעה על העיבוד הלוקלי, ונמקו במשפט או שניים. – 6 נק' ב. על סמך הסבר הניסוי ביחידה ובלומדה, עליכם לשער את תוצאות הניסוי על פי הגישה האנליטית (ההפוכה לגישתו של נבון), ולבטא את השערותיכם על ידי השלמת המילה המתאימה מבין האפשרויות המופיעות בסוגריים במשפטים הבאים:
1. השערה 1: זמן התגובה הממוצע של הזיהוי הגלובלי (התואם והלא-תואם) אמור להיות______ (גדול יותר מ-/קטן יותר מ-/ שווה ל-) זמן התגובה הממוצע של הזיהוי הלוקלי.   
2 . השערה 2: זמן התגובה של הזיהוי הגלובלי בתנאי התואם אמור להיות ______ (גדול יותר מ-/ קטן יותר מ-/ שווה ל-) זמן התגובה של הזיהוי הגלובלי בתנאי הלא-תואם.                                      3. השערה 3: זמן התגובה של הזיהוי הלוקלי בתנאי התואם אמור להיות ______ (גדול יותר מ-/ קטן יותר מ-/ שווה ל-) זמן התגובה של הזיהוי הלוקלי בתנאי הלא-תואם.                                      12 נק' ג. ערכו את הניסוי של נבון מהלומדה לשני אנשים באופן הבא:לאחר שהתקנתם את הלומדה מהאתר במחשבכם ופתחתם אותה, עליכם להפעיל את הניסוי של נבון. תמצאו אותו תחת אייקון המבחנה שנמצא בתוך "הגישה ההוליסטית" בפרק תפיסת צורה. לאחר שעלה מסך הכניסה לניסוי, הושיבו את הנבדק/ת הראשונ/ה שבחרתם מול מסך המחשב, ולחצו על כפתור "הפעלה". קראו עם הנבדק/ת את ההוראות שמופיעות על המסך וודאו את הבנתן, ואז לחצו על מקש הרווח שמפעיל את הניסוי. לאחר שהניסוי הסתיים ונפרדתם מהנבדק/ה, לחצו על כפתור "סיכום והסבר הניסוי". בדף המתקבל לחצו על "תוצאות אישיות" (האייקון הימני למעלה), ואחר כך לחצו על האייקון (התמונה הקטנה) שבו מצוירת טבלה (זהו האייקון הימני מבין השניים שמופיעים למעלה). כעת קיבלתם מסך עם טבלת התוצאות האישיות של הנבדק/ת הראשונ/ה שהעברתם. העתיקו מסך זה לקובץ הממ"ן שתגישו באופן הבא: לחצו על מקש PRINT SCREEN(מקש זה נמצא בדרך כלל בשורת המקשים העליונה במקלדת), שפעמים רבות מסומן ע"י ראשי התיבות שלו, למשל: PRTS.לכאורה לא יקרה דבר, אך למעשה לחיצה זו מעתיקה את מסך התוצאות לזכרון המחשב. כעת עברו לקובץ הוורד(WORD) של הממ"ן והדביקו את המסך עם הטבלה מהלומדה ע"י לחיצה בו-זמנית על המקשים  V – ו CTRL מהלומדה (או ע"י לחיצה על הכפתור הימני בעכבר ובחירת האופציה "הדבק"). כעת חזרו על כל התהליך עם הנבדק/ת השני/ה שבחרתם,כך שבסופו של דבר יודבקו בממ"ן שלכם שתי טבלאות התוצאות של שני הנבדקים שהעברתם. אורך מומלץ לתשובה: שתי טבלאות התוצאות של שני הנבדקים. – 12 נק' ד. בחרו את התוצאות של אחד מהנבדקים (אל תשכחו לציין במי בחרתם), בדקו האם ההבדלים בזמני התגובה שהתקבלו אצלו/ה (המופיעים בטבלת התוצאות האישיות שלו/ה) תואמים להבדלים שצפויים על פי השערות הגישה האנליטית (שהשלמתם בסעיף ב'). בבדיקות אלה החשיבו כל הבדל שגודלו עד 10 אלפיות שנייה (כולל) כהעדר הבדל. על סמך בדיקות אלה השלימו את האפשרות המתאימה מתוך הסוגריים בתתי-הסעיפים הבאים.(שימו לב שבתתי הסעיפים הבאים היכן שאתם מתבקשים להשלים שני זמני תגובה, עליכם להעתיק אותם, או לחשב אותם, מתוך זמני התגובה באלפיות שניה שנתונים לכם בטבלת התוצאות האישיות של הנבדק/ת שבחרתם, ואין צורך להוסיף נימוקים):
1. התוצאות שקיבלתי ________ (תומכות/ אינן תומכות) בהשערה 1, בהסתמך על שני זמני התגובה הממוצעים הבאים שאותם חישבתי מתוך הטבלה: ______ , _______. – 8 נק'
2 . התוצאות שקיבלתי ________ (תומכות/ אינן תומכות) בהשערה 2, ושני זמני התגובה מהטבלה עליהם הסתמכתי בתשובתי הם: ______ , _______. – 8 נק'
3 . התוצאות שקיבלתי _________ (תומכות/ אינן תומכות) בהשערה 3, ושני זמני התגובה מהטבלה עליהם הסתמכתיבתשובתי הם: ______ , _______. – 8 נק' שאלה 24
(2 נק') א. השלימו את המשפט הבא (אין צורך בנימוק): – 6 נק'                                                                     רק על פי גישת המחלש (ולא על פי גישת הסלקציה המוקדמת או המאוחרת) ניתן להסביר מדוע היכולת לאתר גירויי מטרה שנקבעו מראש (למשל: שמות של בע"ח) כאשר הם מופיעים בערוץ הלא-קשוב היא __________________ (שווה לאפס/ שווה ליכולת לאתר אותם בערוץ הקשוב, נמוכה מהיכולת לאתר אותם בערוץ הקשוב אך גדולה מאפס).
ב. השלימו את המשפטים הבאים: – 9 נק'                                                                                             על פי מטלת העלות-תועלת של פוזנר הרמז ה- __________ (תקף/ לא-תקף/ נייטראלי) גורם לעלות בזמן התגובה, שאותה מחשבים על ידי חיסור זמן התגובה בתנאי הרמז ה-__________ (תקף/ לא-תקף/ נייטראלי), מזמן התגובה בתנאי הרמז ה- __________(תקף/ לא-תקף/ נייטראלי).
ג. מדוע על פי תיאורית אינטגרציית התכוניות של טריזמן כאשר אנו מגדילים את מספר המסיחים בחיפוש קו מאונך ירוק בתוך תערובת של קוים מאונכים אדומים, וקוים אופקיים אדומים, זמן התגובה לא יגדל כשמספר המסיחים גדל? הסבירו בקצרה, תוך שימוש בכל המונחים הרלוונטיים של התיאוריה. – 9 נק'                                                                                 אורך מומלץ לתשובה: שלושה-ארבעה משפטים.
ד. השלימו את המשפטים הבאים (אין צורך לנמק): – 9 נק' רמז הפרספקטיבה הקווית משמעו שככל שהדימוי הרשתי (כלומר: התמונה הרטינלית) שיוצר האובייקט נמצא רחוק יותר על הרשתית מנקודת חיבור קוי הפרספקטיבה, כך נתפוס אובייקט זה כיותר _________ (קרוב אלינו/ רחוק מאיתנו).                                                                                 רמז דחיסות המרקם משמעו שככל שהדימוי הרשתי של אובייקט נמצא באזור על הרשתית שבו יש צפיפות רבה יותר של צורות (כלומר באזור התמונה הרטינלית שבו "דחיסות המרקם" גבוהה יותר) כך נתפוס אובייקט זה כיותר _________ (קרוב אלינו/ רחוק מאיתנו).                            רמז ההפרדה הדו-עינית משמעו שככל שיש פער גדול יותר במיקום של הדימוי הרשתי שלאובייקט ברשתית של עין אחת לבין מיקום הדימוי של אותו אובייקט ברשתית העין השניה,כך נתפוס אובייקט זה כיותר _________ (קרוב אלינו/ רחוק מאיתנו).
ה. השלימו את המשפט הבא: – 9 נק'                                                                                                 על פי חוק אמרט הגודל הנתפס הוא תוצר של הכפלת __________ (גודל הדימוי הרשתי כלומר: גודל זוית הראייה של האובייקט/ הגודל האמיתי של האובייקט, כלומר: גודלו הפיזיקלי בעולם החיצוני) במרחק הנתפס שלו מאיתנו. חוק זה מאפשר את שמירת קביעות הגודל (תפיסתו באותו גודל במרחקים שונים מאיתנו) באופן הבא: כיון שעל פי חוקי האופטיקה כשאובייקט מתקרב אלינו פי X (למשל כשמרחקו מאיתנו קטן פי שניים), גודל הדימוי הרשתי שהוא יוצר______(גדל/קטן) פי X, ולכן תוצאת הכפלה המתבצעת לפי חוק אמרט_____(גדל/קטן/נשאר קבוע), ותוצאה זו היא הגודל הנתפס של האובייקט.