סמינריון מחקרי בנושא השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים פורמליים (בעלי סמכות רשמית) לעומת מנהלים לא פורמליים (ללא סמכות רשמית)

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 9182
מספר מקורות 29

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה
עבודת סמינריון מחקרי בנושא השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים פורמליים לעומת מנהלים לא פורמליים תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 ניהול והנהגה
2
1 .1.1 המנהל כמנהיג
2
1 .1.2 סמכויות המנהל בארגון ומנהל ללא סמכות
3
1 .2 מוטיבציה בעבודה
4
1 .2.1 מוטיבציה – הגדרה
4
1 .2.2 השפעת המוטיבציה על תפקוד המנהל בארגון 5

1 .3 שחיקה
6
1 .3.1 שחיקה – הגדרה
6
1 .3.2 שחיקה ברמת הדרג הניהולי 7
פרק 2 – מתודולוגיה 9

2 .1 שיטת מחקר 9

2 .2 אוכלוסיית מחקר 9

2 .3 כלי מחקר 9

2 .4 הליך מחקר
1 0 פרק 3 – ממצאים
1 1

3 .1 התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי משתנים דמוגרפיים
1 1

3 .2 השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה של מנהלים בהתאם לסמכות
1 5

3 .3 השפעת הותק על רמת השחיקה והמוטיבציה של מנהלים
1 7
פרק 4 – דיון
1 9
סיכום
2 2
מקורות
2 3
רשימת לוחות לוח 1 – התפלגות משתנים דמוגרפיים לוח 2 – סוג הסמכות הפורמלית בהתאם למגדר בקרב הנבדקים לוח 3 – רמת ההכנסה של נבדקים : חלוקה לפי מגדר לוח 4 – מאפיינים כללים, ממוצע, סטיית תקן ומהימנות שאלוני השחיקה והמוטיבציה לוח 5 – ממוצעי מדדי המוטיבציה לפי פורמליות ותוצאות מבחן t לוח 6 – ממוצעי מדדי השחיקה לפי פורמליות ותוצאות מבחן t לוח 7 – ממוצעי מדדי המוטיבציה לפי וותק ותוצאות מבחן t לוח 8 – ממוצעי מדדי השחיקה לפי וותק ותוצאות מבחן t רשימת גרפים גרף מספר 1 – התפלגות שכרם של המנהלים בהשוואה לממוצע במשק באחוזים גרף מספר 2 – התפלגות שכרן של המנהלות בהשוואה לממוצע במשק באחוזים רשימת נספחים נספח 1 – מכתב פתיחה נספח 2 – שאלון סוציודמוגרפי נספח 3 – שאלון לבחינת רמת השחיקה המבוסס על השאלון של קלרמן (2014) נספח 4 – שאלון לבחינת רמת מוטיבציה המבוסס על כץ (2006) נספח 5 – פלט של העיבוד הסטטיסטי באמצעות ניתוח ה-SPSS תקציר במסגרת עבודה זו יוצג מחקר אותו ערכנו, שמטרתו לבחון סוגיה אחת מני רבות מתחום המוטיבציה – השפעת רמת השחיקה על רמת המוטיבציה בקרב מנהלים. במסגרת זו, ייבחנו ההבדלים במדדים אלו בין מנהלים פורמליים ומנהלים לא פורמליים. במסגרת זו, עולה השאלה האם מנהלים לא פורמליים מאופיינים במוטיבציה גבוהה או נמוכה באופן המשפיע על רמת השחיקה שלהם? בנוסף, האם קיים הבדל מהותי בין נתוניהם של מנהלים לא פורמליים אלו לעומת נתוניהם של מנהלים פורמליים כאשר מתחשבים בוותק שלהם במקום העבודה?  תחילה, בפרק הראשון, סקרנו את הספרות המחקרית העוסקת בסמכויות המנהל בארגון ובסמכויותיו של המנהל הלא פורמלי שערכנו.
בהמשך, נסקרו המונחים רמות שחיקה ורמות מוטיבציה בהתאם לספרות המחקרית הקיימת, תוך התמקדות בהשפעתם על מנהל לא פורמלי ומנהל פורמלי. הפרק השני מציג את שיטת המחקר אותה יישמנו בכדי לספק מענה לשאלות המחקר שהעלנו. בהתבסס על שיטת המחקר שהוצגה בפרק השני, חילקנו את שאלוני המחקר לאוכלוסיית היעד – נשים וגברים העובדים כמנהלים פורמליים ולא פורמליים. כאשר הגענו למכסת השאלונים להם אנו זקוקים, ערכנו עיבוד סטטיסטי ובהתבסס על עיבוד זה ערכנו דיון והסקנו מסקנות בהתאם בהתאם לסקירת הספרות, הנחנו כי בניגוד למנהל לא פורמלי, מנהל פורמלי יאופיין במוטיבציה גבוהה יותר ולכן, רמת השחיקה שלו נמוכה יותר. השערה זו אוששה באופן חלקי בלבד. בנוסף, ככל שלמנהל לא פורמליים ותק.
קרי, בהתאם לניתוח הנתונים, השערות המחקר אוששו באופן חלקי. מניתוח הנתונים עולה, כי קיים קשר בין משתנים המרכיבים את ההשערה, אך בחלק מהמקרים, הקשר אינו מובהק סטטיסטית. לכן, שתי ההשערות אוששו באופן חלקי.