אמהות עובדות בישראל

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 7162
מספר מקורות 35

תקציר העבודה

אמהות עובדות בישראל עבודה סמינריונית ספטמבר 2016
תוכן העניינים
מבוא. 3
סקירת ספרות.. 5
השתלבות נשים בשוק העבודה בישראל ובעולם. 5
השפעת המשפחה: קונפליקט עבודה-משפחה. 8
אימהות חד הוריות.. 14
המחקר האמפירי 16
שאלת המחקר. 16
שיטת המחקר. 16
אוכלוסייה ומדגם. 16
כלי המחקר. 20 הליך. 20 עיבוד וניתוח הנתונים. 20 ממצאי המחקר. 21
דיון, סיכום, מסקנות והמלצות. 23
ביבליוגרפיה. 27
נספח: שאלון 30 נספח: פלטים סטטיסטיים. 31
מבוא
נשים רבות מתקשות להשתלב (או לחזור ולהשתלב) בשוק העבודה לאחר לידת ילדים.
הנושא הוא בעל חשיבות אישית, בעל חשיבות לכלכלת המשפחה ומשפיע גם על הכלכלה ברמת המאקרו.
לפיכך, הנושא ראוי לבחינה אקדמית ועדכנית.
אותי, כאם עובדת, הנושא מעניין במיוחד.
שאלת המחקר מהם הגורמים המשפיעים על השתתפותן של אמהות בשוק העבודה בישראל?
העבודה מתייחסת למגוון נושאים וגורמים משפיעים כגון:
אפליית נשים בשכר ובקידום – "תקרת הזכוכית" ו"הרצפה הדביקה" קונפליקט עבודה – משפחה  (קונפליקט בית קריירה) ריחוק מקום העבודה מהבית עידוד ממשלתי ליציאת אמהות לעבודה אמהות חד הוריות בשוק העבודה העבודה , בסקירת הספרות עוסקת בנושאים אלו, ולאחר מכן, מובא מחקר אמפירי (סקר) בקרב אמהות ישראליות.
השערות המחקר
1 .גורמים התלויים באשה – האם עצמה משפיעים על השתלבותה בשוק העבודה. בין גורמים אלו ניתן לציין במיוחד את מספר הילדים והשכלת האשה.
2.גורמים התלויים במקום העבודה ובמקומות עבודה פוטנציאליים משפיעים על השתלבות האשה – האם בשוק העבודה. בין גורמים אלו ניתן לציין במיוחד את שעות העבודה, הגמישות הקיימת במקום העבודה ונרחק מקום העבודה מהבית.
שיטת העבודה העבודה כוללת סקירת ספרות בנושאים לעיל ומחקר אמפירי.
החלק האמפירי כולל סקר בקרב 150 אמהות עובדות בישראל.