טיפוח ארגוני: מוטיבציה לעבודה בקרב מורים ותיקים

תקציר העבודה

לכל העבודות בשחיקה בעבודה

טיפוח ארגוני: מוטיבציה לעבודה בקרב מורים ותיקים מבוא. 1
סקירת ספרות.. 1
נשירת מורים. 1
גורמים פנימיים המשפיעים על נשירה או הישארות של מורים. 2
גורמים חיצוניים המשפיעים המשפיעים על נשירה או הישארות של מורים. 4
סיכום. 7
רשימת מקורות.. 8
מבוא
ותק המורים מצוי בקשר חיובי וחזק עם השחיקה (Cano-García et al.,
2 005), והשחיקה מביאה לעזיבה של מורים. אך עם זאת, אנו עדים לכך שחלק מהמורים נשארים בתפקידם שנים ארוכות (ארביב-אלישיב, 2013). מכאן עולה השאלה: מהם הגורמים שגורמים למורים ותיקים להישאר במקצוע שלושים שנה ואף יותר (ארביב-אלישיב, 2013), למרות השחיקה שעולה עם הותק? הטענה בעבודה זו היא שאת הגורמים התומכים בהישארות המורים הותיקים בתפקיד ניתן לחלק לגורמים פנימיים, המעלים ו/או משמרים את המוטיבציה של המורים להישאר בתפקידם (Houkes et al., 2003), ולגורמים חיצוניים, שמקורם בארגון או במערכת (ארביב-אלישיב, 2013). סקירת הספרות תפתח בהצגת תופעת הנשירה של מורים, ותדון בגורמים המשפיעים על עזיבה של מורים (שהיא למעשה המשתנה ההופכי להתמדה של מורה בתפקידו). עבור כל קבוצה של גורמים (פנימיים וחיצוניים) ייסקרו מחקרים המתמקדים במורים ותיקים, על מנת לאפיין את הגורמים המשפיעים על מורים ותיקים להישאר בתפקידם. סקירת ספרות נשירת מורים תיאוריות חינוכיות עכשוויות מניחות כי התפקוד בית ספרי מוצלח קשור באופן ישיר לצוות מורים מוכשר.
מאז שנות השמונים של המאה הקודמת חלה עליה דרמטית בביקוש למורים מוכשרים, עליה שהייתה קשורה באופן ישיר הן לגידול –