שחיקה ועומס בעבודה בקרב אחיות - עבודה סמינריונית אמפירית, כולל שאלונים!

תקציר העבודה

שחיקה בעבודה בקרב אחיות תקציר מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין העומס בעבודה בקרב אחיות לבין התשישות הרגשית ותחושת המסוגלות המקצועית שלהן, באמצעות מערך מחקר מתאמי. לצורך כך נדגמו 32 אחיות בגילאים 24 עד 54. המשתתפות מילאו שאלון שחיקה MBI-GS למדידת התשישות הרגשית והירידה במסוגלות המקצועית, ושאלון עומס יתר Role Overload Scale למדידת העומס בעבודה. בנוסף, מילאו המשתתפות שאלון דמוגרפי שחובר לצורך המחקר. נמצא קשר חיובי מובהק (p<0.01) בין העומס בעבודה לתשישות הרגשית, כך שככל שהעומס בעבודה גבוה יותר, התשישות הרגשית גבוהה יותר, אך לא נמצא קשר מובהק בין העומס בעבודה לירידה בתחושת המסוגלות המקצועית. נמצא קשר מובהק ברמה של 5% בין ההשכלה לבין הירידה בתחושת המסוגלות המקצועית, כך שככל שההשכלה גבוהה יותר, תחושת המסוגלות המקצועית נשארת גבוהה יותר. מסקנות המחקר הן כי עומס בעבודה מגביר את התשישות הנפשית אך לא פוגע במסוגלות המקצועית. בהתבסס על ההנחה, שלא נבדקה במחקר זה, לפיה תשישות רגשית פוגעת בתפקוד האחיות, המלצות המחקר הן לשקול איזון בעומס העבודה של האחיות, לצורך הפחתת עומס היתר בעבודה. תוכן העניינים
מבוא. 1
מסגרת מושגית.. 2
עומס בעבודה. 2
תשישות רגשית.. 3
תחושת המסוגלות המקצועית.. 4
סקירת ספרות.. 5
עומס בעבודה ותשישות רגשית.. 5
עומס בעבודה ותחושת המסוגלות המקצועית.. 7
השערות ומודל המחקר. 9
השערות המחקר. 9
מודל המחקר. 9
שיטת המחקר. 10 אוכלוסייה ומדגם. 10 כלי המחקר. 11
הליך המחקר. 12
ממצאים. 13
סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר. 13
בדיקת השערות.. 13
ניתוחים נוספים. 14
דיון 15
ביבליוגרפיה. 17
נספח א' – שאלון שחיקה. 19
נספח ב' – שאלון עומס בעבודה. 20 נספח ג' – שאלון דמוגרפי 21
לכל העבודות בשחיקה בעבודה