מאחר והרוחניות היא אחד המעגלים שהאדם מצוי בהם, נדמה כי השילוב בין רוחניות לעבודה סוציאלית הוא טבעי ביותר, כמגלם האולטימטיבי לראייה המערכתית ההוליסטית של האדם בסביבתו.

תקציר העבודה

מבוא
בחינת האופן והמידה בה היבטים רוחניים מהווים חלק משמעותי בחוויית חייהם של בני האדם תופסת מקום הולך וגדל בתחום העבודה הסוציאלית בעשורים האחרונים. עדות לתמורה זו ניתן למצוא בריבוי הספרות הפופולארית העוסקת בנושאים רוחניים, בהתרחבות המשמעותית של כתיבה טיפולית-מקצועית בתחום, ובעניין הגובר במחקר רפואי הוליסטי הקושר ריפוי בהבנת קשרי גוף-נפש-רוח. החל משנות ה-70 ועד אמצע שנות ה-90 התאפיינה הכתיבה בנושא רוחניות בעבודה סוציאלית, בעיקר באמצעות הניסיון להגדיר הן את מושג הרוחניות והן את הקונטקסט התיאורטי אליו הוא משתייך. מאמצע שנות ה-90 ואילך, מוצגים מחקרים המצביעים על היישומים המעשיים ובכללם טכניקות התערבות, הוראה והדרכה שונות שפותחו בזיקה זו בתחום מקצועות העזרה (שרלין, דוידוביץ ובירנבאום, 2011). מאחר והרוחניות היא אחד המעגלים שהאדם מצוי בהם, נדמה כי השילוב בין רוחניות לעבודה סוציאלית הוא טבעי ביותר, כמגלם האולטימטיבי לראייה המערכתית ההוליסטית של האדם בסביבתו.
בעבודה זו, אתאר את חווית חייה של אישה נפגעת אלימות, כולל רקע על מאפייני האלימות והתפתחות ההפרעה הפוסט טראומטית (PTSD). אציג את החוויה הטראומטית המתמשכת ואת השלכותיה בהיבט הרגשי, הנפשי והפיזי. ואתאר תוך התבוננות על התהליך הטיפולי שלי עם חני (שם בדוי) את גישת האקומי, כפסיכותרפיה מבוססת קשב (Mindfulness) וממוקדת גוף, את הדרכים הרוחניות שיכלתי לשלב בטיפול עימה. כמו כן, אציג את התפתחות הגישה הרוחנית ותמורתה כיום בתחום העבודה סוציאלית.