סמינריון בנושא: המערכת הבנקאית - פיננסית בעידן המידע: "בנק דיסקונט כמקרה מבחן"

סמינריון המערכת הבנקאית – פיננסית בעידן המידע: “בנק דיסקונט כמקרה מבחן”                                     שם המרצה:  מגיש:                                           ספטמבר 2011 תוכן עניינים תקציר .. עמ’ 3 מבוא – עמ’ 4 סקירת ספרות –   עמ’ 5-משפטים שיטת המחקר …    עמ’ 16-17 ממצאים –…  עמ’ 18-24 דיון ומסקנות -.. עמ’ 5 -27 ביבליוגרפיה — עמ’ 28-30 נספחים […]

קרא עוד