עבודה סמינריונית אמפירית: השפעת פעילות לימוד מטעויות על הישגים בתרגילי שברים - כולל שאלונים

השפעת פעילות לימוד מטעויות על הישגים בתרגילי שברים  תוכן העניינים פרק 1: סקירת ספרות     2   1 .1 מבוא .    2 1 .2  רציונל  המחקר      7 1 .3   שאלות המחקר      7 פרק 2: מתודולוגיה .     8 2 .1  אוכלוסית המחקר  —     8  2 .2  כלי המחקר  …     8  2 .3  מהלך המחקר  […]

קרא עוד