הוראת בעיות מילוליות: הקשר הרמה הקוגניטיבית לבין הישגים בבעיות מילוליות במתמטיקה - עבודה סמינריונית אמפירית כולל שאלונים!

עבודת סמינריון

הוראת בעיות מילוליות: הקשר הרמה הקוגניטיבית לבין הישגים בבעיות מילוליות במתמטיקה תוכן העניינים מבוא. 2 רקע ספרותי 2 רציונל המחקר. 4 שאלת המחקר. 4 השערת המחקר. 4 מתודולוגיה.. 5 אוכלוסיית המחקר. 5 כלי המחקר. 5 מהלך המחקר. 5 עיבוד הנתונים.. 6 ממצאים.. 7 סטטיסטיקה תיאורית.. 7 בדיקת השערת המחר. 8 דיון  ומסקנות.. 9 מקורות.. 11 […]

קרא עוד