Skip to content

כל העבודות בקורס 10125 - "פסיכולוגיה בחינוך"

העבודות בקורס: _, מבחן, סיכום, ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 13, ממ"ן 14, ממ"ן 15,

שיוך: מדעי החברה / חינוך

הקורס נועד להקנות ללומד ידע והבנה בתהליכים הפסיכולוגיים הקשורים לחינוך וללמידה. הקורס מבוסס על ספרם של פרופ' אבנר זיו וד"ר נעמי זיו, פסיכולוגיה בחינוך במאה ה-21; מקראת מאמרים (‏האוניברסיטה הפתוחה‎)‏ הכוללת 13 מאמרים הנלווים לפרקי הספר; ומדריך למידה שמטרתו לקשר בין הרכיבים השונים בקורס, ולאפשר גם התנסות עצמית ותרגול.

טען עוד