Skip to content

כל העבודות בקורס 10139 - "סוגיות בחינוך מיוחד"

העבודות בקורס: סיכום, ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 13, ממ"ן 14,

שיוך: מדעי החברה / חינוך
הקורס דן בסוגיות מרכזיות של החינוך המיוחד, תוך התמקדות בליקויים קוגניטיביים, התנהגותיים, רגשיים וחושיים. בקורס מוצגות גישות שונות להבנת הלקויות, דרכי אבחון, טיפול ושיקום ומניעה. הקורס דן גם בנושאים המשותפים לכל אוכלוסיות החינוך המיוחד: עקרונות עבודה מרכזיים, שירותי עזר והתמודדות המשפחה עם גידולו וחינוכו של ילד עם צרכים מיוחדים. דגש מיוחד מושם על העיון והמעש בתחום זה במדינת ישראל.

טען עוד