אסטרטגיה ומדיניות עסקית - עמותה נבחרת אשר תצויין בעבודה

תקציר העבודה

עבודת סוף סמסטר בקורס אסטרטגיה ומדיניות עסקית.
להלן תוכן העניינים אשר מתוכו אפשר להבין במה תעסוק עבודת הגמר.
עמוד שער…………………………………………………………………………………………………………..1
תוכן עניינים……………………………………………………………………………………………………….2
תמצית מנהלים……………………………………………………………………………………………………3
רקע על הארגון …………………………………………………………………………………………………..4
חזון הארגון………………………………………………………………………………………………………..5
סביבה פנימית……………………………………………………………………………………………………..6
סביבה חיצונית…………………………………………………………………………………………………….7
ניתוח מודל SWOT……………………………………………………………………………………………8-9
מטרות ויעדים……………………………………………………………………………………………………10
המלצות לפעולה…………………………………………………………………………………………………11
סיכום ורפלקציה קבוצתית……………………………………………………………………………………12
ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………………………………13