Skip to content

כל העבודות שהוגשו במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט – ללימודי משפטים, חשבונאות, ניהול מערכות בריאות ומדיניות ציבורית, ממשל ומשפט בהוד השרון – הוקם בשנת תשנ"ה 1995 על ידי עמותה של אנשי ציבור בתחום המשפט, הכלכלה והאקדמיה.

טען עוד