Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללת אפרתה

אפרתה – המכללה האקדמית לחינוך, נוסדה בשנת תרפ"ד (1924) על-ידי תנועת 'המזרחי' במטרה להכשיר מחנכות מקצועיות ברוח החינוך הציוני-דתי המדגיש שמירת מצוות ונכונות לתרום לקהילה ולמדינה.

אפרתה חרתה על דגלה טיפוח מיומנויות מקצועיות, התנסות מגוונת ועשירה בשטח ומעל הכל – הכוונה של הסטודנטיות לשלוט בתכנים הנלמדים וביסודות ההוראה, לאהוב את הילדים ולגלות רגישות לצורכיהם האישיים.

הלימודים במכללה מאופיינים באווירה משפחתית חמה ותומכת. הצוות כולו – אקדמי ומנהלי כאחד – משקיע מאמץ רב כדי לשמור על אווירה זו בד בבד עם הקפדה על הדרישות המקצועיות.

יותר משלושה דורות של בוגרות שבנו את בניין החינוך הממלכתי-דתי ונמצאות בכל פינה נדרשת במערכת החינוך יעידו על רוח המכללה המיוחדת ועל העשייה הברוכה בה כבר יותר מ-90 שנה.