Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללת סמינר הקיבוצים

סמינר הקיבוצים היא המכללה האקדמית המובילה לחינוך, לטיפול ולאמנויות, אשר מחויבת להומניזם, לחשיבה מושכלת, לרגישות תרבותית, לאחריות חברתית-סביבתית ולכישורים פדגוגיים חדשניים.

טען עוד