הערכת שווי בשיטת DCF קליל תעשיות 2022 - כולל אקסל החישובים המלא

תקציר העבודה

בעבודה זו תנותח חברת "גולף א.ק. בע"מ" לתאריך חתך של סוף שנת 2021 ושוויה יוערך על בסיס מודל ה-DCF ועל בסיס דוחותיה הכספיים לרבעונים ולשנים קודמות.

**כולל את אקסל החישובים המפורט**

העבודה נערכה כחלק מלימודים לתואר שני במנהל עסקים (MBA) באוניברסיטת תל אביב, התמחות במימון.

גולף א. ק. בע"מ ("גולף" או "החברה", וביחד עם חברות הבנות: "הקבוצה"), הינה קבוצת אופנה ישראלית, העוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל (למעט מכירות זעומות של חברת הבת 'עדיקה' בארה"ב), של פריטים ומוצרים אופנתיים ב-317 חנויות ובשני תחומי פעילות: תחום אופנת ההלבשה, ותחום אופנת הבית, באמצעות מספר מותגים: Golf & Co, Golf & Babies, Golf & Kids, פולגת, כיתן ואינטימה. בנוסף, החברה מחזיקה בכ-60% מהון המניות של עדיקה סטייל בע"מ, חברת אופנה המתמחה בשיווק ומכירה קמעונאית מקוונת של פריטי אופנה, ואשר דוחותיה מאוחדים בדוחות הקבוצה.

תוכן עניינים
פרק ראשון – תמצית מנהלים 4
פרק שני – ניתוח השוק והסביבה העסקית 6
סקירת הסביבה העסקית הכללית 6
מאפייני המוצר של החברה, מגזרים עיקריים ופלחי השוק 6
מגמות מאקרו-כלכליות המשפיעות על החברה 8
לקוחות (כוח מיקוח, פיזור, גודל) 10
המתחרים בשוק ורמת התחרות בכללותה 11
המתחרים ורמת התחרות בשוק 11
הסיכונים בפניהם עומדת החברה 14
סיכונים ענפיים 14
סיכונים ספציפיים לחברה 16
סיכוני מאקרו 16
אינדיקציות איכותיות וכמותיות לגבי תחזית המגמה הצפויה בעתיד לשוק – נתונים סטטיסטיים וניתוח מגמות 17
המגמה הצפויה בשנים הקרובות לשוק האופנה בישראל 17
פרק שלישי – ניתוח הדוחות הכספיים וההיסטוריים של החברה ותחזית תזרימי המזומנים 20
דו"ח רווה – ניתוח מגמות ותחזית 20
תמצית דו"ח רווה לשנים 2019-2021: 20
ניתוח הכנסות החברה: 21
ניתוח עלות המכר: 27
ניתוח הוצאות מכירה ושיווק 29
ניתוח הוצאות הנהלה וכלליות 31
ניתוח הוצאות אחרות 32
ניתוח סעיפי פחת, הפחתות ורכוש קבוע 33
השקעה ברכוש קבוע 33
גריעות 33
הוצאות פחת 34
ניתוח סעיפי נכסי זכות שימוש 35
ניתוח מאזן והון חוזר 36
מאזן החברה לשנים 2019-2021 36
סעיפי מאזן החברה ביחס לסך נכסי החברה 37
נכסים שוטפים 38
נכסים לא שוטפים 39
התחייבויות שוטפות 39
התחייבויות לא שוטפות 40
הון 40
ניתוח ההון החוזר 41
תחזית תזרים המזומנים 43
פרק רביעי – הערכת שיעור ההיוון 44
ביטא על המניות (βL) – 0.8647 44
יחס המינוף (D/E) – 0.267- (מינוס 0.267) 44
שיעור מס סטטוטורי (T) – 23% 44
ביטא על החוב (βd) – 0% 44
ביטא הלא ממונפת של החברה – 1.089 45
ריבית חסרת סיכון – 2.24% 45
פרמיית תיק השוק – 6% 45
ריבית לא ממונפת (Ru) – 8.77% 45
WACC 45
פרק חמישי – סיכום הערכת השווי 46
ניתוחי רגישות 48