הצעת מחקר בנושא הקשר בין שימוש בהליכים גלובליים של תאגיד ובין היתרון התחרותי המצוי בידיו

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , , , , ,
שנת הגשה 2022
מספר מילים 966
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

מטלת מנחה )ממ"ן( 14 חובה – הצעה מחקר זו תעסוק בסוגיית הגלובליזציה ככלי להשגת יתרון תחרותי
הקורס: 10908 ניהול אסטרטגי –
מספר השאלות: 1
משקל המטלה: 0 נקודות
סמסטר: ב 2022
מועד אחרון הגשה: 22/4/2022
שימו לב אורך הממן לא יעלה על – 3 עמודי ם
מטלה 11 הינה עבודה פרה סמינריונית, שעל הכנתה יש לשקוד במהלך כל הסמסטר. במטלה 14
הנכם נדרשים להגיש הצעה לכתיבת ממ"ן 11 .
לתשומת לבכם! חובה להגיש הצעה לכתיבת ממ"ן 11 כתנאי לקבלת נקודות זכות בקורס אך
למטלה זו אין משקל בציון הסופי.
מטרתה של מטלה זו היא לאפשר לכם לקבל אישור מהמנחה לנושא העבודה בו בחרתם, ולאפשר
למנחה לתת לכם משוב ראשוני הכולל הערות שרצוי להתייחס אליהן בעת כתיבת מטלה 11 . לכן,
על מנת שהמנחה יוכל לכתוב לכם משוב בונה הצעתכם חייבת להיות מפורטת ועליה לכלול:
א.
הצגת נושא העבודה בקצרה )עד 5 שורות(.
ב.
הצגת הבעיה המחקרית את שאלת המחקר ואת השערת המחקר )השערת המחקר הינה –
התשובה החזויה לשאלת המחקר(.
ג.
מבנה העבודה: פירוט ראשי הפרקים המתוכננים.
הפורמט הנדרש למבנה העבודה:
1 . מבוא
2 . המשתנה הבלתי תלוי )יש לרשום רק את שמו ככותרת הפרק(
2.1 תת פרק )יש להחליט על השם( –
2.2 תת פרק )יש להחליט על השם( –
3 . המשתנה הבלתי תלוי )יש לרשום רק את שמו ככותרת הפרק(
3.1 תת פרק )יש להחליט על השם( –
3.2 תת פרק )יש להחליט על השם( –
4 . דיון בשאלת המחקר
5 . סיכום ומסקנות
5.1 מסקנות עיקריות מהעבודה
5.2 המלצות למנהלים
6 . רשימת מקורות
הערה: ניתן כמובן להוסיף עוד תתי פרקים. –
ד.
רשימת מקורות הכוללת לפחות 7 מקורות אקדמיים מכתבי עת באנגלית. יש להקפיד על
הצגת הרשימה לפי כללי הציטוט האקדמיים )שם משפחה ושם פרטי, השנה, שם
המאמר, שם כתב העת, מספרי גיליון ועמודים. יש להציג את הרשימה בסדר אלפאבתי
11
עולה על פי שם המשפחה של המחבר הראשון של כל מקור. יש להדגיש )בבולד( בכל מקור
את שם כתב העת.
ה.
הצגת הכלים התיאורטיים או המושגים מתוך חומר הקורס שבכוונתכם להשתמש בהם,
לצורך מתן תשובה לבעיה המחקרית שהצגתם.
שימו לב!
• אין אפשרות להגיש את הממן ללא פירוט של רשימת מקורות ראשונית.
• נדרש להקפיד על בחירת רשימת המקורות כמפורט בהנחיות ממ"ן 11 .
• מומלץ לקבל אישור עקרוני מראש מהמנחה לנושא בו בחרתם על מנת להימנע מהגשת
הצעה לנושא, שאינו מתאים/רלוונטי כנושא לעבודה בקורס זה.
• מומלץ לקרוא הנחיות עזר נוספות לכתיבת העבודה הפרה סמינריונית )ממ"ן – 11 (, שבאתר
הקורס "ניהול אסטרטגי".
• במהלך אחד מהמפגשים תועבר הדרכה לגבי אופן הגשת ממן 11 וממן 14 .
ממ"ן 14 בקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10344