הקשר בין מין לבין דימוי עצמי

תקציר העבודה

מדובר במחקר שנעשה בפסיכולוגיה בקרב תלמידי תיכון, על הקשר בין מין לבין דימוי עצמי.
העבודה עשויה משני חלקים: בחלק הראשון- יופיע החלק התיאורטי, שבו טענתי שאכן ישר קשר בין מין לבין דימוי עצמי. בחלק זה יוצגו תיאוריות והיבטים שונים בנושא מתוך מאמרים וספרים העוסקים בנושא זה.
בחלק השני- יופיע החלק המחקרי, המעשי, אשר אנסה להוכיח את טענתי בחלק התיאורטי.
המחקר כולל שאלון על נושא העבודה, פירוט על נושאים הקשורים בעבודה, תיאוריות, הגורמים המשפיעים על דימוי עצמי נמוך ועל דימוי עצמי גבוה, כיצד הדימוי העצמי מתפתח, מרכיביו של הדימוי העצמי, הקשר בין מין וחברה, תכונות הקשורות למין, ייחס למשפחה, התייחסות להישגים וכישלון וכו'.

מבוא…………………………………………………………………………………………………..2

החלק התיאורטי…………………………………………………………………………………….3
פרק א – משתנה בלתי תלוי: מין ………………………………………………………………4-5
פרק ב – משתנה תלוי: דימוי עצמי…………………………………………………………….6-9
פרק ג – הקשר בין מין לבין דימוי עצמי ……………………………………………………10-11

החלק המחקרי…………………………………………………………………………………….12
הצגת ממצאים…………………………………………………………………………14-15
דיון………………………………………………………………………………………………16-17
רפלקציה לאחר רקע תיאורטי……………………………………………………………….18-19
רפלקציה לאחר סיום העבודה…………………………………………………………………..20
ביבליוגרפיה……………………………………………………………………………………….21
נספחים…………………………………………………………………………………………….22