חשבונאות למנהלים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 300

תקציר העבודה

נושאי המטלה:
*הזהות החשבונאית ואופן התיעוד של עסקאות
*עריכה דוחות כספיים בסיסיים – הדוח על המצב הכספי (המאזן) ודוח רווח והפסד בחברה למתן שירותים
*עריכת דוחות כספיים "מורכסים" בחברה מסחרית
*דיון תיאורתי