כתיבה ואוריינות אקדמית -מעורבות הורים והשפעתם על הישגיהם הלימודיים של ילדיהם

תקציר העבודה

מעורבות הורים והשפעתם על הישגיהם הלימודיים של ילדיהם –
במסגרת עבודה זו יסקרו ארבעה מאמרים אקדמיים .כמו כן ,יעשה שימוש בסקירת מחקר שבוצע במסגרת פרויקט "מערכת החינוך 2030" ,שהינו רלוונטי לנושא זה. מטרת סקירה זו הינה לבחון בצורה מפורטת את השפעתם המרכזית של מעורבות הורים בחיי ילדיהם ובבית הספר על הישגיהם הלימודיים של ילדיהם . הנושא מורכב וכולל גורמים מרובים שיש לקחת בחשבון , ולכן יסוקרו מספר גורמים . סגנונות הוריתרגשית ואקדמית . עבודה זו תסקר שלוש תאוריות ,שתתארנה את סגנונות ההורות השונים והשפעתם. מעורבות הורית : היענות הורית והשפעת קשר תקשורת הורה-ילד. מודל לדוגמא מעורבות הורית-בית ספרית יציבות ותמיכה גם מחוץ למוסדות החינוך