מגמות בחברה הישראלית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1106

תקציר העבודה

תקציר העבודה
מטלת מנחה (ממ"ן) 13
הקורס: מגמות בחברה הישראלית 10495
חומר הלימוד למטלה: פרקים 5,4
מספר השאלות: 2משקל המטלה: 6נקודות
סמסטר: ב 2022 מועד אחרון להגשה: 08.05.2022

אנא שימו לב:
הקף הכתיבה לא יעלה על 4עמודים מודפסים ברווח כפול, גודל גופן .12יש להשאיר שוליים של
שני ס"מ לפחות משני צידי הכתוב. אין להגיש מטלות ריקות או חלקיות.
ענו על שתי השאלות הבאות:
שאלה ( 1פרק ,4הגירה ואתניות) 50נקודות

חזרו וקראו בקטע מדבריו של הסוציולוג, פרופ' מאיר עמור, שהוצג במטלה ( 12מטלה )2והשיבו
לשאלות להלן:
א. הציגו בקצרה שלוש טענות מרכזיות מתוך הקטע. ( 5נקודות)
ב. נסחו שלוש ביקורות לטענות המוצגות בקטע מתוך המחקרים להלן ( 45נקודות):
" .1עלייה וקליטה" (הכהן, דבורה. פרק . )
.2לשאלת המעמד הבינוני-המזרחי בישראל" (כהן, אורי ונסים ליאון. פרק .)4
'" .3אני אשכנזי, ההורים שלי לא רואים את עצמם ככאלה:' הבדלים בין דוריים בתפיסות של
אשכנזיות" (ששון-לוי, אורנה. פרק 4).

שאלה ( 2פרק 50 )5נקודות
א. מהן הטענות המרכזיות של שלוש הגישות להסבר זהותם של האזרחים הערבים המוצגות
במאמרו של סמוחה (פרק " :)5גישת הקונפליקט," "גישת הזהות הפלסטינית המודגשת"
ו"גישת אי-התלות בין הזהויות?" ( 15נקודות)
ב. מהם על פי עלי (פרק )7המאפיינים של התנועה האסלאמית בישראל שמערערים על ההבחנה
החדה בין מודרניות וחילוניות מצד אחד לבין דת ומסורתיות מצד אחר? ( 15נקודות)
ג. נתחו את המאפיינים של התנועה האסלאמית באמצעות הגישות בסעיף א. ( 20נקודות)

[יש תשובות לכל השאלות]