ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות – חברת פוקס ויזל - לפי שיטת ה-DCF

תקציר העבודה

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008 – ממ”ן 14 חובה, ציון 95.
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות 10862.
חברת פוקס-ויזל – ניתוח פיננסי והערכת שווי לפי שיטת ה-DCF.

שאלה 1 – הערכת שווי פוקס בע"מ:
הנכם מתבקשים להכין הערכת שווי מקיפה של חברת פוקס בע"מ על בסיס דוחותיה הכספים ועל בסיס הניתוחים שנערכו לחברת פוקס בע"מ על ידכם בכל הממ"נים הקודמים.
הערכת השווי חייבת להתבסס
1. על הדוחות לשנת 2015 של חברת פוקס .
2. למידע הקיים בדוחות לרבעון השלישי של שנת לשנת 2016 (שבעזרתו יש לחשב דו"ח שנתי משוער)
* שימו לב לצרכי הערכת השווי נדרש להשתמש בEXCEL
מבנה הערכת השווי הנדרש:
סיכום הניתוח הפיננסי שנערך בממ"נים 13-11 והסקת מסקנות לגבי החברה הן שיהוו את הבסיס להנחות בהערכת השווי.

שאלה 2 – הערכת שווי על-פי שיטת ה- DCF כלהלן:
א. הסבר המתודולוגיה של שיטת ה- DCF (בקצרה).
ב. פרוט ההנחות שעל בסיסן יבנה תזרים המזומנים החופשי.
ג. בניית תחזית של דו"ח רווח והפסד (PRO FORMA) ותחזית תזרים המזומנים החופשי ל-5 שנים.
ד. חישוב מפורט של שער הנכיון להיוון תזרימי המזומנים על-ידי שימוש במודל CAPM וחישוב מחיר ההון המשוקלל WACC.
ה. טיפול בערך השיור Terminal Value.
ו. חישוב עודף התחייבויות/נכסים פיננסים וטיפול בהם.
ז. טיפול בנכסים הבלתי תפעולים לפי שווי שוק.
ח. ניתוחי רגישות לשער הנכיון ושיעור צמיחה של החברה.
ט. סיכום ומסקנות.

תקציר מנהלים
במסגרת עבודה זו בוצעה הערכת שווי לקבוצת פוקס-ויזל בע"מ, הנסחרת בבורסת ת"א החל משנת 2002. הקבוצה פועלת בשני מגזרי פעילות עיקריים: אופנה ואופנת הבית ואווירה וטיפוח. הקבוצה פועלת בענף דינמי, המאופיין בשנים האחרונות בתחרות עזה, הנובעת בעיקר מכניסת רשתות בינלאומיות לשוק המקומי ומהתפתחות מואצת של קניות אופנה בשוק המקוון. הקבוצה מתמודדת בהצלחה בתחרות זו, בעיקר בזכות היתרון לגודל שיש לה, והיא נחשבת למובילה בקמעונות האופנה בישראל. לאחר קצב צמיחה מואץ בזמן קצר יחסית, שתרם לחיזוק מעמדה של הקבוצה, אך גם פגע ברווחיות שלה, הוחלט בקבוצה לנקוט, החל משנת 2016, בתכנית ייעול שמטרתה לצמצם את מספר החנויות שנפתחות, לצמצם בעלויות ולהגדיל את הרווחיות.
שלושת הפרקים הראשונים של העבודה עוסקים בסקירת הקבוצה והסביבה העסקית שבה היא פועלת ובניתוח נתונים היסטוריים מתוך הדוחות המאוחדים שלה, תוך שימת דגש על התחרות בענף ועל נקודות עיקריות מתוך הדוחות הכספיים.
הפרק הרביעי של העבודה עוסק בביצוע הערכת שווי להון העצמי של הקבוצה באמצעות שיטת ה-DCF, שהיא השיטה המקובלת לצורך הערכת שווי חברות. הערכת השווי מבוססת על תחזית סעיפים תוצאתיים ומאזניים שמרכיבים את הפעילות העסקית. בנוסף, חושב שיעור היוון המתאים לקבוצה ובוצע ניתוח רגישות של שווי ההון העצמי שלה לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה.

מקורות מידע
דוחות תקופתיים שנתיים ודוחות דירקטוריון רבעוניים של הקבוצה; דיווחי הקבוצה מתוך אתר הבורסה; כתבות מהעיתונות הכלכלית ומאתרים כלכליים (כמפורט בגוף העבודה); אתר בנק ישראל; אתר הלמ"ס ואתר הבורסה.