ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות – חברת פוקס ויזל

תקציר העבודה

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008 – ממ”ן 13, ציון 100.
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות 10862.
חומר לימוד למטלה: יחסים פיננסים, חיזוי קשיים כלכליים. חברת פוקס בע”מ, חברת גולף בע”מ.

שאלה 1: יחסים פיננסיים – חברת פוקס בע”מ :
א. חישוב היחסים הפיננסיים הבאים:
יחסי נזילות: יחס שוטף, יחס מהיר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לממוצע התחייבויות שוטפות.
יחסי פעילות (יעילות): מחזור וימי מלאי, מחזור וימי לקוחות, מחזור וימי ספקים.
יחסי איתנות: מנוף פיננסי, סה”כ התחייבויות להון עצמי, כיסוי ריבית, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת להתחייבויות.
ב. ניתוח מגמות של היחסים הפיננסיים, סיכום המצב הפיננסי של פוקס בע”מ.

שאלה 2: ROE בחברות פוקס בע”מ וגולף בע”מ.
א. חישוב ROE.
ב. הסיבות לשינויים ב-ROE בכל חברה.

שאלה 3: חיזוי קשיים פיננסיים
א. חישוב z-score לחברת פוקס בע”מ.
ב. התאמת תוצאת החישוב להערכות לגבי חברת פוקס בע”מ כפי שהתקבלו מניתוח החברה עד כה.