עבודה בתכנות- שפת פייתון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 3
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 294

תקציר העבודה

עבודה מושלמת בפייתון, רק לקחת ולהגיש, 5 שאלות עם פתרון מדויק ויעיל בציון 100!!!

השאלות בעבודה:
שאלה 1 כתוב פונקציה בשם split שמקבלת כפרמטר רשימה )של מספרים שלמים( ומחזירה 2
רשימות אחת שכוללת את המספרים הזוגיים, ושנייה שכוללת את המספרים האי-זוגיים. כתבו
פונקציה בשם ex1 אשר מפעילה את הפונקציה שלעיל עם רשימת מספרים כלשהי, ומדפיסה למסך
את הרשימה המקורית, ואת שתי הרשימות של הזוגיים והאי-זוגיים. אין צורך לקלוט את הרשימות
מהמשתמש. כדאי להשתמש ביכולת של שפת פייתון להחזיר מפונקציה מספר ערכים.
דוגמת הרצה:
List: [1, 3, 4, 6, 7, 9]
Odd: [1, 3, 7, 9] Even:[4, 6]

שאלה 2 כתוב פונקציה בשם getCelebrities ולאחר אשר קולטת מהמשתמש שם והכנסה שנתית
של 10 סלבריטאים, ומאחסנת אותם במילון ) Dictionary ,)אשר מוחזר מהפונקציה. כתוב פונקציה
בשם getCelebIncome אשר מקבלת כפרמטר מילון של סלבריטאים עם הכנסתם השנתית,
ומבקשת )בלולאה( מהמשתמש להכניס שם של סלבריטי , ומדפיסה את הכנסתו השנתית- עד אשר
המשתמש יכניס "none "ואז תסתיים הלולאה. כתוב פונקציה ex2 אשר מפעילה את
getCelebrities ולאחר מכן את getCelebIncome .הפונקציה ex2 שולחת ל-getCelebIncome
כפרמטר את המילון המוחזר ע"י getCelebrities כפרמטר.
דוגמת הרצה:
Enter celebrity name: Lionel Messi
Enter Lionel Messi's income: 12000000
Enter celebrity name: Quentin Tarantino
Enter Quentin Tarantino's income: 15000000

Enter celebrity name: Kim Kardashians
Enter Kim Kardashians's income: 8000000
Query celebrity name (none to exit): Quentin Tarantino
Income: $15000000
Query celebrity name (none to exit): Lionel Messi
Income: $12000000
Query celebrity name (none to exit): none

שאלה 3 רשומה ) tuple )של סטודנט בנויה מהשדות הבאים: ת"ז, שם, חוג. להלן מספר דוגמאות:
(123456, 'Moshe Zuchmir', 'Management Information Systems')
(246810, 'Daphna Ketshup', 'Nutrition')
(135793, 'James Bond', 'Business Administration')
(987654, 'Harry Potter', 'Management Information Systems')
.
כתוב פונקציה בשם printStudentsData המקבלת שני פרמטרים: 1)רשימה של tuples מהסוג
הנ"ל 2 )שם של חוג. הפונקציה תדפיס למסך את כל הסטודנטים מהחוג המבוקש.
כתוב פונקציה בשם ex3 אשר מגדירה רשימה של סטודנטים מחוגים שונים )אין צורך בקלט
מהמשתמש( ומפעילה את הפונקציה printStudentsData עם הרשימה, ושם של חוג כלשהו )אין
צורך בקלט מהמשתמש(.
דוגמת הרצה:
Information System Students:
(123456, 'Moshe Zuchmir', 'Management Information Systems')
(987654, 'Harry Potter', 'Management Information Systems')

שאלה 4 נתון קובץ csv בשם csv.companies המכיל בכל שורה פרטים של חברה: הסמל שלה,
שם החברה, והסקטור בו היא פועלת, מופרדים בפסיק.
כתבו תוכנית שקוראת את הנתונים ומכניסה אותם למילון בו המפתח הוא סמל החברה והערך הוא
שם החברה והסקטור )כדאי לשמור את הנתונים כ-Tuple . )לאחר מכן המשתמש יוכל לבחור בכל
פעם סמל של חברה, והתוכנית תציג לו את שם החברה ואת הסקטור בו היא פעילה. לסיום יכניס
המשתמש stop .אנא חלק את משימות התוכנית לפונקציות שונות כפי הבנתך.
הערה: התוכנית צריכה להתעלם מגודל האותיות )לא צריך להיות הבדל בין Lower ל- Upper.)
דוגמת הרצה:
Enter Symbol (stop to stop): AMZN
Name: Amazon.com Inc Sector: Consumer Discretionary
Enter Symbol (stop to stop): NBL
Name: Noble Energy Inc Sector: Energy
Enter Symbol (stop to stop): IBM
Name: International Business Machines Sector: Information Technology
Enter Symbol (stop to stop): Stop

שאלה 5 כתבו תוכנית המקבלת מהמשתמש שם של קובץ קלט )מסוג txt . )התכנית תפתח את
הקובץ לקריאה. התכנית תספור את מספר המופעים של כל מילה ייחודית בקובץ ות כתוב את הפלט
לקובץ עם אותו שם וסיומת txt.statistics .שים לב: יש להתעלם מהבדלי גודל כך ש-the ו-The
למשל ייחשבו לאותה מילה. ניתן להניח שאין בקובץ תווים שאינם רווח, ירידת שורה או תו אנגלית.
כמו כן ניתן להניח שהמילים בכל שורה מופרדות ע"י רווח בודד. אנא חלק את משימות התוכנית
לפונקציות שונות כפי הבנתך.