עבודה סמינריונות בקורס שינוי ארגוני במערכות למידה

תקציר העבודה

עבודה סמינריונות בקורס שינוי ארגוני במערכות למידה 14018
נושא העבודה: קהילות מורים דיסציפלינאריות – מאפייני קהילת מורים לכימיה ותרומתה להתפתחות המקצועית של המורים
תוכן:
תקציר 3
מבוא 5
סקירת ספרות 6
תהליכי שינוי ארגוני 6
התפתחות מקצועית של מורים 8
קהילות מקצועיות של מורים 10
תרומתן של קהילות מקצועיות 12
קהילות מקצועיות דיסציפלינאריות במערכת החינוך 14
מתודולוגיה 16
שיטת המחקר 16
אוכלוסיית המחקר 16
כלי המחקר 16
הליך המחקר 16
שיטת ניתוח הנתונים 17
ממצאים 18
מאפייני קהילות הלמידה הדיסציפלינאריות של מורי הכימיה 18
תרומת קהילת מורי הכימיה למורים המשתתפים בה 25
גורמים המעודדים את ההתפתחות המקצועית של מורי הכימיה 29
גורמים המעכבים את ההתפתחות המקצועית של מורי הכימיה 30
סיכום ודיון 31
רשימת מקורות 35
נספחים 41