עבודת סמינריון – תורת המשחקים - תחרויות טאלוק

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2020
מספר מילים 4014
מספר מקורות 7

תקציר העבודה

תקציר
בעבודה זאת אבחן את התכנון האופטימלי של תחרויות מוטות בסביבת טאלוק, בהם למתכנן התחרות יש את היכולת לקבוע כללי תחרות מפלים על מנת להשפיע על הכנסתו. אדון בתחרות מרובת שחקנים שבה השחקנים מעריכים את הפרס באופן שונה כאשר, מתכנן התחרות רשאי להכריז על יחס תלוי-זהות בכדי לשנות את התחרותיות היחסית שלהם.
כמו כן, אציג טכניקה שנותנת מענה לאתגר הטכני במציאת שיווי משקל בתחרות א-סימטרית מרובת משתתפים ואדגים כיצד טכניקה זו אינה מאבדת את כוחה בסביבה זו על ידי הרצת סימולציה של מספר תחרויות תחת מגבלות שונות.

תוכן עניינים
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות
4. תכנון אופטימלי של תחרויות טאלוק מוטות
4.1 המודל התיאורטי
4.2 תכנון התחרות במגבלת שיווי משקל
4.3 ניתוח המודל
4.4 ניסוח מחדש של בעיית המתכנן
5. הקצאת משאבים אופטימלית לתחרויות מו"פ
6. תרומה אישית
7. סיכום ומסקנות
8. ביבליוגרפיה

מבוא
בתחרות, המתחרים משקיעים מאמץ בלתי הפיך בכדי להתמודד על פרסים מוגבלים. קיימות מגוון דוגמאות לתחרויות מסוג זה, כמו למשל בחירות, קבלה למוסדות אקדמיים, ואירועי ספורט. הספרות הכלכלית הניבה תובנות משמעותיות לגבי התנהגותם האסטרטגית של מתכנני התחרות בתגובה לכללים המוסדיים. דבר זה עורר, בתורו, עניין נרחב בתכנון תחרויות, המשנה את האלמנטים המבניים של התחרות בכדי להשיג את מטרתו המוצהרת של המתכנן.
בעבודה זו, אתמקד בתכנון תחרויות שבין המתחרים יש חוזקות, יכולות שונות ואף מידע שאינו בהכרח זהה. בתחרות מסוג זה, למתכנן יש אפשרות להשפיע באופן מפלה באמצעות קביעת ווקטור משקולות שלפיו ישוקללו מאמצי המתחרים. באמצעות הווקטור, המתכנן יכול להעדיף….