עבודת פרה סמינריון בנושא הקשר בין שימוש בהליכים גלובליים של תאגיד ובין היתרון הגלובלי המצוי בידיו במסגרת הקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10908

תקציר העבודה

עבודת פרה סמינריון בנושא –
הקשר בין שימוש בהליכים גלובליים של תאגיד ובין היתרון הגלובלי המצוי בידיו

מוגש על ידי XXX XXX מספר ת. זהות

במסגרת הקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10908

תוכן עניינים

1. מבוא
1
2. גלובליזציה
2
2.1 התפתחות ומאפיינים
2
2.2 השפעת הגלובליזציה על יצירת סביבה התחרותית
3
3. הצלחת חברות בעידן הגלובלי
5
3.1 הגורמים המרכזיים אשר מובילים חברות להצלחה
5
3.2 אופן מדידת הצלחתן של חברות
6
3.2.1 אימוץ תכונות ייחודיות למגמת הגלובליזציה במסגרת הפעילות העסקית
6
3.2.2 מעורבות פוליטית
6
3.2.3 מבנה החברה וגודלה
7
3.2.4 התאמת הפעילות הכלכלית לרמת ההתפתחות של המדינה בה נערכת הפעילות
8
4. דיון
10
5. סיכום ומסקנות
13
5.1 מסקנות עיקריות
13
5.2 המלצות למנהלים
13
6. מקורות
15

1. מבוא
מגמת הגלובליזציה מאופיינת ביתרונות כלכליים הן ברמה המקומית והאזורית והן ביתרונות תחרותיים בקרב חברות. חלק מהמאפיינים של מגמת זו הנה הכמות ההולכת וגדלה של הסכמי הסחר בין מדינות, צמיחתם של כמות התאגדויות המסחר, הסרת חסמי סחר, עידוד ממשלתי לכניסתם של השקעות זרות, יצירת רפורמות ועוד. סחר חופשי ושטף מידע מאפשרים לכלכלה המקומית לצמוח ולחצות גבולות באופן המאפשר לארגונים לבצע פעולות כלכליות מבלי שהגבולות הלאומיים יגבילו את פעילותם.
חברות בין לאומיות הנם גורם לא ממשלתי המשפיע ביותר על יצירת כלכלה גלובלית. יכולת ניהול עסקים חובקי עולם מתאפשרת בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות, כמות הולכת וגוברת של הסכמי סחר, הקלות מס ועוד. תחומי העיסוק של החברות הללו אינו מוגבל ויכול להתמקד בהייטק, ביבוא – יצוא וכדומה. ברוב המקרים, החברה הבין לאומית תקים חברת בת במדינת היעד, אשר עברה הליך רכישה או מיזוג עם החברה הבין לאומית. הליך זה מתבצע כדי לחסוך בעלויות של חנויות ומפעלי ייצור במדינה בה נרכשה החברה המקומית וכן, המנגנון המופעל מכיר את השוק הקיים ואת התרבות המקומית. היכרות זו משפיעה בקביעת המחירים המותאמים לשוק המקומי.
למגמת הגלובליזציה יש תומכים ומתנגדים. מחד, כלכלת המדינה בעידן הגלובלי אינו מוגבל לגבולות הלאומיים של מדינה, הצמיחה הכלכלית הנה צפויה לעלייה וכן, ישנו ביטוי של שיפור בהליך הייצור ובהתפתחות הטכנולוגית. יחד עם זאת, הגלובליזציה תורמת באופן משמעותי לעליה באי השיוויון הכלכלי – חברתי בין מדינות, מאחר והיא מאופיינת בהסרת ההגנות על תנאי העבודה, פגיעה בשכר העובדים, העתקתם של מפעלים למדינות נחשלות, בהגדלת פערים ועוד.
הגלובליזציה הובילה לשינוי במאפייני התחרותיות של חברות. עליה בכמות תאגידים בין לאומיים, אשר פועלים במספר מדינות במקביל. הקמת ארגונים אלו נועדה להתמודדות באופן יעיל עם הגלובליזציה ולהנות מיתרונותיה. כדי לאםשר תחרות עם חברות מקומיות ובין לאומיות מתחרות, על החברה הבין לאומיות לאמץ אסטרטגיות תחרותיות, כגון מחירים טובים ובידול, מאחר והחברה פועלת בשוק תחרותי יעיל המספק לצרכנים מספר אפשרויות בחירה. מטרת העבודה הנה לבחון את הקשר בין מאפייני החברה המסחרית בעידן הגלובלי למידת הצלחתה של החברה.
במסגרת זו, עולה השאלה מהן נקודות המפתח להצלחת חברות בעידן הגלובליזציה? ניתן לשער, כי בעידן הגלובלי, חברה המאופיינת בהצלחה מסחרית, תבטא במסגרת פעילותה מספר נקודות מפתח – אימוץ תכונות ייחודיות למגמת הגלובליזציה במסגרת הפעילות העסקית של החברה ; מעורבות פוליטית ; מבנה החברה וגודלה ; וכן, התאמת הפעילות הכלכלית לרמת ההתפתחות של המדינה בה נערכת הפעילות.
במהלך הפרק השני, אסקור את המונח גלובליזציה כפי שהיא מוגדרת בספרות המקצועית ואציג את התפתחות מגמת הגלובליציה ואת מאפייניה. לאחר מכן, אסקור את השפעת מגמת הגלובליזציה על הסביבה התחרותית. הפרק השלישי נועד לסקור את הגורמים המובילים להצלחתן של חברות בעידן הגלובלי ואת אופן מדידת הצלחתו של תאגיד רב לאומי בשוק שהופך ליותר ויותר תחרותי בהשפעת מגמת הגלובליזציה ולבחון את היתרון התחרותי המצוי בפעילויותיו של תאגיד רב לאומי. לאחר מכן אבצע דיון במידע שנסקר וכן, יוצגו מסקנות בהתאם.