רוצחים סדרתיים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
ציון 85
שנת הגשה 2022
מספר מילים 8261
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

תוכן עניינים:

תקציר 3
מבוא 4
פרק 1: תיאוריות המסבירות את תופעת העבריינות 5
1.1 הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר 5
1.2 תיאוריית האישיות של שוהם 7
1.3 השוואה בין שני התיאוריות 9
פרק 2: מאפייני העבריין 9
2.1 מאפיינים סוציו-דמוגרפיים 9
2.2 מאפיינים אישיותיים 10
2.3 מאפיינים משפחתיים 11
2.4 מאפיינים חברתיים ותרבותיים 12
2.5 מאפיינים אחרים 13
פרק 3: טיפולוגיות 13
3.1 הטיפולוגיה של Sewall, Krupp & Lalumiere 14
3.2 הטיפולוגיה של אדלשטיין 15
3.3 הטיפולוגיה של Dietz 17
3.4 הטיפולוגיה של & Holmes Holmes 18
3.5 השוואה בין הטיפולוגיות השונות 19
פרק 4: הצגת תיאור המקרה 20
פרק 5: ניתוח תיאור המקרה 23
פרק 6: סיכום ומסקנות 26
בבליוגרפיה 28