תפיסות ילדים להורים גרושים בנוגע לקונפליקטים במשפחה

סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 015504
מספר מקורות 31

תקציר העבודה

סמינריון איכותני – שנה ג' בקרימינולוגיה
מקורות עדכניים עד שנת 2021

תוכן עניינים
תקציר……………………………………………………………………………………………………………..א'
מבוא ……………………………………………………………………………………………………………….1
פרק 1- סקירת ספרות…………………………………………………………………………………………2-7
1.1 השפעות הגירושין על הילדים…………………………………………………………….2-4
1.1.1 השפעות הגירושין על הילדים לטווח הקצר……………………….2-3
1.1.2 השפעות הגירושין על הילדים לטווח הארוך………………………3-4
1.2 קונפליקטים במשפחה……………………………………………………………………..4-6
1.3 העברה בין דורית …………………………………………………………………………..6
המחקר הנוכחי………………………………………………………………………………..7
פרק 2- שיטה……………………………………………………………………………………………………8-9
2.1 משתתפים…………………………………………………………………………………………..8
2.2 כלים……………………………………………………………………………………………….8-9
2.3 הליך …………………………………………………………………………………………….9
פרק 3- ממצאים…………………………………………………………………………………………….10-15
דיון …………………………………………………………………………………………………………….16-18
מקורות………………………………………………………………………………………………………..19-21
נספחים
נספח א': שאלון סוציו-דמוגרפי
נספח ב': מדריך ראיון
נספח ג': טופס הסכמה להשתתפות במחקר
נספח ד': ראיונות
(כולל נספחים 51 עמודים)

תקציר
מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את תפיסותיהם של ילדים להורים גרושים בנוגע לקונפליקטים במשפחה. אוכלוסיית המחקר כללה 10 מרואיינים ומרואיינות בוגרים בלבד שהוריהם התגרשו וכעת הם בעלי משפחה בעצמם. הממצאים העיקריים: (1) רוב המרואיינים טענו שהוריהם לא תפקדו כראוי ולכן אינם רואים בהם מודל לחיקוי. (2) תחושות, רגשות ופעולות של המרואיינים בזמן הקונפליקטים במשפחתם בעבר שכללו זיכרונות שליליים. (3) כל המרואיינים חשו בעקבות גירושי הוריהם שינוי בעיצוב זהותם לטווח הקצר והארוך (פסיכולוגי, חברתי, זוגי וכלכלי). (4) רוב המרואיינים רואים שוני בהתנהלות משפחתם הנוכחית לעומת התנהלות הוריהם, רואים עצמם כ"מתקנים" את הטעויות של הוריהם. (5) כלל המרואיינים דיווחו שהם פותרים את הקונפליקטים במשפחתם בהווה בצורה שונה ונכונה לעומת הצורה בה הוריהם פתרו קונפליקטים שלבסוף נגמרו בגירושים. הממצאים מצביעים כי תפיסות הילדים להורים גרושים כלפי קונפליקטים במשפחה הן מגוונות ולא אחידות. יחד עם זאת, ככלל, תפיסותיהם של המרואיינים כלפי קונפליקטים במשפחתם בעבר וכלפי צורת ההתנהלות של הוריהם היו שליליות. לדבריהם של המרואיינים, הם מתמודדים עם קונפליקטים עם בני זוגם וילדיהם (משפחתם הנוכחית בהווה) בצורה מפיקת לקחים מאשר התנהלות הוריהם. הם רואים עצמם כ"מתקנים" את טעויות הוריהם בכך שהם משתדלים לתפקד כבני זוג והורים טובים יותר. תוצאות המחקר עשויות לעזור מבחינת הטיפול בילדים המתמודדים עם גירושי הוריהם. כמו כן, מחקר זה עשוי לתרום לדרכי ההתמודדות בפתרון קונפליקטים במשפחה.